Dao phay trước nhiệt luyện 4G

Vendor:

• Đường kính từ ɸ0.03-ɸ25 mm

• Dao hợp kim cỡ hạt nano, chịu mài mòn tốt

• Độ bóng bề mặt cao

• Gia công vật liệu thép trước nhiệt luyện độ cứng đến HRc55

• Dùng gia công thô, bán tinh đến tính

• Có thể gia công được cho gang

EDP.NO.    YOUR CODE NO,    DESCRIPTION    DIMENSION
GM99926569        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(0.5˚)
GM99926570        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(0.5˚)
GM99926571        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(1˚)
GM99926572        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(1˚)
GM99926573        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(1.5˚)
GM99926574        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(1.5˚)
GM99926575        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(2˚)
GM99926576        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(2˚)
GM99926577        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(3˚)
GM99926578        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(3˚)
GM99926579        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.8X4X6X45(3˚)
GM99926598        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    1X4X8X50(15˚)
GM99926599        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    1.5X5X10X50(15˚)
GM99926603        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X20X65(0.5˚)
GM99926604        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X20X65(1.5˚)
GM99926605        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X20X65(2˚)
GM99926606        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X19X65(3˚)
GM99926607        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X8X22X75(5˚)
SEM84500101E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.1X4X0.15(1)X40
SEM845002015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.2X4X0.3(1.5)X40
SEM84500202E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.2X4X0.3(2)X40
SEM845003015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(1.5)X40
SEM84500301E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(1)X40
SEM84500303E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(3)X40
SEM84500305E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(5)X40
SEM845004025E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(2.5)X40
SEM84500402E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(2)X40
SEM84500404E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(4)X40
SEM84500405E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(5)X40
SEM845005025E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(2.5)X45
SEM84500502E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(2)X45
SEM84500503        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(3)X45
SEM84500504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(4)X45
SEM84500505E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(5)X45
SEM84500506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(6)X45
SEM84500602E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(2)X45
SEM84500603E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(3)X45
SEM84500604E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(4)X45
SEM84500605E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(5)X45
SEM84500606E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(6)X45
SEM84500608E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(8)X45
SEM84500704E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.7X4X1.2(4)X45
SEM84500803E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(3)X45
SEM84500804E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(4)X45
SEM84500806        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(6)X45
SEM84500806E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(6)X45
SEM84501002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(2)X50
SEM84501003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(3)X50
SEM84501004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(4)X50
SEM84501006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(6)X50
SEM84501007E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(7)X50
SEM84501008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(8)X50
SEM84501010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(10)X50
SEM84501016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(16)X50
SEM84501020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(20)X50
SEM84501030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(30)X70
SEM84501504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(4)X50
SEM84501506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(6)X50
SEM84501507E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(7)X50
SEM84501508E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(8)X50
SEM84501510E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(10)X50
SEM84501512E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(12)X50
SEM84501514E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(14)X50
SEM84502006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(6)X50
SEM84502008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(8)X50
SEM84502010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(10)X50
SEM84502012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(12)X50
SEM84502016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(16)X50
SEM84502020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(20)X50
SEM84502026E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(26)X60
SEM84502045E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(45)X90
SEM84503010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(10)X50
SEM84503010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(10)X50
SEM84503012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(12)X50
SEM84503016E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(16)X60
SEM84503020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(20)X60
SEM84503026E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(26)X65
SEM84504016E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(16)X60
SEM84504020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(20)X60
SEM84504026E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(26)X65
SEM84600201E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.2X4X0.2(1)X40
SEM846003015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.3X4X0.3(1.5)X40
SEM84600302E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.3X4X0.3(2)X40
SEM846004015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.4X4X0.4(1.5)X40
SEM84600402E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.4X4X0.4(2)X40
SEM846005015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(1.5)X45
SEM84600503E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(3)X45
SEM84600504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(4)X45
SEM84600506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(6)X45
SEM84600602E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(2)X45
SEM84600603E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(3)X45
SEM84600604E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(4)X45
SEM84600608E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(8)X45
SEM84600802E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(2)X45
SEM84600803E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(3)X45
SEM84600804E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(4)X45
SEM84600806E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(6)X45
SEM84600808E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(8)X45
SEM846010036SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X6X1(3)X50
SEM84601004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(4)X50
SEM84601006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(6)X50
SEM84601008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(8)X50
SEM84601010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(10)X50
SEM84601016        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(16)X50
SEM84601020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(20)X50
SEM84601206E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.2X4X1.2(6)X50
SEM84601506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(6)X50
SEM84601508E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(8)X50
SEM84601510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(10)X50
SEM84601510E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(10)X50
SEM84601516E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(16)X50
SEM846020046SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X6X2(4)X50
SEM84602006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(6)X50
SEM84602008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(8)X50
SEM84602010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(10)X50
SEM84602012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(12)X50
SEM84602014E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(14)X50
SEM84602016        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(16)X50
SEM84602016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(16)X50
SEM84602020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(20)X50
SEM84602045E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(45)X90
SEM84603008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(8)X50
SEM84603010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(10)X50
SEM84603012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(12)X50
SEM84603016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(16)X60
SEM84603020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(20)X60
SEM84603022E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(22)X65
SEM84603030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(30)X70
SEM84603035E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(35)X70
SEM84603060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(60)X100
SEM84604008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(8)X50
SEM84604012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(12)X50
SEM84604016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(16)X60
SEM84604020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(20)X60
SEM84604026E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(26)X65
SEM84604030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(30)X70
SEM84604040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(40)X80
SEM84604060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(60)X100
SEM84606020090E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    6X6X12(20)X90
SEM84606030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    6X6X8(30)X60
SEM84608025100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    8X8X14(25)X100
SEM84608035100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    8X8X14(35)X100
SEM84610030100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    10X10X18(30)X100
SEM84612032110E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    12X12X22(32)X110
SEMD98002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.2X4X0.4X40
SEMD98003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.3X4X0.6X40
SEMD98004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.4X4X0.8X40
SEMD98005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.5X4X1X40
SEMD98006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.6X4X1.2X40
SEMD98008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.8X4X1.6X40
SEMD980104SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1X4X2.5X50
SEMD98010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1X6X2.5X50
SEMD980154SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1.5X4X4X50
SEMD98015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1.5X6X4X50
SEMD980204SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    2X4X5X50
SEMD98020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    2X6X5X50
SEMD98030040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    3X6X4.5X40
SEMD98030100E        4G Mill 2FL 30deg.  Helix Ball E/M    3x6x6x100
SEMD98030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    3X6X6X60
SEMD98040050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    4X6X6X50
SEMD98040100E        4G Mill 2FL 30deg.  Helix Ball E/M    4x6x8x100
SEMD98040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    4X6X8X70
SEMD98050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    5X6X10X80
SEMD98060050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X9X50
SEMD98060110E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X12X110
SEMD98060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X12X90
SEMD98080050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X12X50
SEMD98080130E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X14X130
SEMD98080150E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X14X150
SEMD98080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X14X100
SEMD98100060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    10X10X15X60
SEMD98100130E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    10X10X18X130
SEMD98100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    10X10X18X100
SEMD98120080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    12X12X18X80
SEMD98120E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    12X12X22X110
SEMD9902005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    2(R0.5)X6X6X50
SEMD9902505E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    2.5(R0.5)X6X7X60
SEMD9903003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    3(R0.3)X6X8X60
SEMD99040054SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X4X10X70
SEMD9904005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X10X70
SEMD9906005060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X15X60
SEMD9906005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X15X90
SEMD9906010E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    6(R1)X6X15X90
SEMD9908005070E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X70
SEMD9908005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X100
SEMD9910005075E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    10(R0.5)X10X25X75
SEMD9910005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    10(R0.5)X10X25X100
SEMD9910010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X100
SEMD9912005080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X80
SEMD9912005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X110
SEME0101002E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    1(R0.2)X6X2.5X50
SEME0103002E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    3(R0.2)X6X8X60
SEME0103005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    3(R0.5)X6X8X60
SEME0103010E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    3(R1)X6X8X60
SEME01040024SE        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.2)X4X10X70
SEME0104002E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.2)X6X10X70
SEME0104003E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.3)X6X10X70
SEME01040054SE        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X4X10X70
SEME0104005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X10X70
SEME0105005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    5(R0.5)X6X13X90
SEME0106003E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    6(R0.3)X6X15X90
SEME0106005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X15X90
SEME0106010E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    6(R1)X6X15X90
SEME0108003E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R0.3)X8X20X100
SEME0108005070E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X70
SEME0108005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X100
SEME0108010070E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R1)X8X20X70
SEME0110005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R0.5)X10X25X100
SEME0110010        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X100
SEME0110010075E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X75
SEME0110010E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X100
SEME0112005        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X110
SEME0112005080E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X80
SEME0112005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X110
SEME0112015E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R1.5)X12X30X110
SEME0112020E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R2)X12X30X110
SEME35002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.2X4X0.4X40
SEME35003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.3X4X0.6X40
SEME35004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.4X4X0.8X40
SEME35005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.5X4X1X40
SEME35006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.6X4X1.2X40
SEME350083SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.8X3X1.6X40
SEME35008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.8X4X1.6X40
SEME350104SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    1X4X2.5X50
SEME350114SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    1.1X4X3X50
SEME350154SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    1.5X4X4X50
SEME350204SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    2X4X6X50
SEME350214SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    2.1X4X6X50
SEME35025E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    2.5X6X7X50
SEME350304SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    3X4X8X50
SEME35030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    3X6X8X50
SEME35035E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    3.5X6X10X50
SEME35040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    4X6X10X50
SEME35045E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    4.5X6X14X50
SEME35050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    5X6X15X60
SEME35055E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    5.5X6X15X60
SEME35060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    6X6X15X60
SEME35065E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    6.5X8X18X60
SEME35070E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    7X8X20X60
SEME35080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    8X8X20X70
SEME35090E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    9X10X22X70
SEME35100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    10X10X25X75
SEME35120E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    12X12X30X80
SEME36010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix E/M    1X6X2.5X50
SEME36015E        4G MILL 4FL 30deg. Helix E/M    1.5X6X4X50
SEME36020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix E/M    2X6X6X50
SEME36030E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    3X6X8X50
SEME36035E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    3.5X6X10X50
SEME36040E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    4X6X10X50
SEME36045E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    4.5X6X14X50
SEME36050E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    5X6X15X60
SEME36060E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    6X6X15X60
SEME36075E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    7.5X8X20X60
SEME36080E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    8X8X20X70
SEME36090        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    9X10X22X70
SEME36090E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    9X10X22X70
SEME36100        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X25X75
SEME36100E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X25X75
SEME36110E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    11X12X30X75
SEME36120E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X30X80
SEME36130E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    13X12X35X100
SEME36150E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    15X16X38X100
SEME36160E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    16X16X40X100
SEME36170E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    17X16X42X100
SEME36180E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    18X16X45X100
SEME36190E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    19X20X45X100
SEME36210E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    21X20X45X100
SEME36220E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    22X20X45X100
SEME36230E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    23X25X50X120
SEME36240E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    24X25X50X120
SEME36250E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    25X25X50X120
SEME58120        4G MILL 2FL 0deg. Helix Ball E/M    12X12X32X110
SEME59060E        4G MILL 3FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X6X90
SEME6100200201E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    0.2(R0.02)X4X0.3(1)X40
SEME6100400502E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    0.4(R0.05)X4X0.6(2)X40
SEME6100600504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    0.6(R0.05)X4X0.9(4)X45
SEME6101000506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.05)X4X1.5(6)X50
SEME610100106E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.1)X4X1.5(6)X50
SEME610100206E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.2)X4X1.5(6)X50
SEME610100303E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.3)X4X1.5(3)X50
SEME610200108E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.1)X4X3(8)X50
SEME610200208E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.2)X4X3(8)X50
SEME610300112E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.1)X6X4.5(12)X50
SEME610300212        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.2)X6X4.5(12)X50
SEME610300212E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.2)X6X4.5(12)X50
SEME610400110E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.1)X6X6(10)X50
SEME610400116E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.1)X6X6(16)X60
SEME610400216        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.2)X6X6(16)X60
SEME610400514E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X6(14)X60
SEME610400516E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X6(16)X60
SEME6106002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    6(R0.2)X6X9(20)X60
SEME6106005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X9(20)X60
SEME6108010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    8(R1)X8X12(25)X70
SEME6108010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    8(R1)X8X12(25)X70
SEME6108015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    8(R1.5)X8X12(25)X70
SEME62030050230E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper Neck Corner Radius E/M(TiAlN)    3(R0.5)X6X4.5(30)X70(2˚)
SEME640100308E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.3)X4X1.5(8)X50
SEME640200330E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.3)X4X3(30)X70
SEME640200510E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.5)X4X3(10)X50
SEME640300330E        4G MILL 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.3)X6X4.5(30)X70
SEME640400516E        4G MILL 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X6(16)X60
SEME6406005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X9(20)X60
SEME6610020        4G MILL 4FL 10deg. Helix Corner Radius E/M    10(R2)X10X10(25)X75
SEME6610020100        4G MILL 4FL 10deg. Helix Corner Radius E/M    10(R2)X10X10(25)X100
SEME6612020        4G MILL 4FL 10deg. Helix Corner Radius E/M    12(R2)X12X12(30)X80
SEME7012050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X50X100
SEME7014060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    14X16X60X150
SEME7020050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X50X110
SEME7020090200E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X90X200
SEME7101006E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    1X6X6X50
SEME7101506E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    1.5X6X6X50
SEME7101510E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    1.5X6X10X50
SEME7102010E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    2X6X10X50
SEME7103010E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    3X6X10X50
SEME7104012E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    4X6X12X50
SEME7104016E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    4X6X16X50
SEME71050E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    5X6X15X60
SEME7106020E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    6X6X20X60
SEME71060E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    6X6X15X60
SEME7108025E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    8X8X25X70
SEME71080E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    8X8X20X70
SEME7110022E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X22X65
SEME7110035E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    10X10X35X75
SEME71100E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X25X75
SEME71120        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X30X80
SEME7112026E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X26X70
SEME71120E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X30X80
SEME71160E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    16X16X40X100
SEME71200E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    20X20X45X100
SEME7202010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    2X6X10X60
SEME7202014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    2X6X14X60
SEME7203012E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    3X6X12X70
SEME7203016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    3X6X16X70
SEME7204016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    4X6X16X70
SEME7204026E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    4X6X26X70
SEME7206020        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X20X70
SEME7206020090E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X20X90
SEME7206020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X20X70
SEME7206030E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X30X80
SEME7206040120E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X40X120
SEME7208025E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X25X80
SEME7208030100E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X30X100
SEME7208040120E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X40X120
SEME7208040E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X40X90
SEME7210030100E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X30X100
SEME7210035E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X35X90
SEME7210040120E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X40X120
SEME7210050200E    0    4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X50X200
SEME7210050E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X50X100
SEME7212040E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X40X100
SEME7212045E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X45X130
SEME7212050150E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X50X150
SEME7212060E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X60X110
SEME7214060E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    14X16X60X150
SEME7216050E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    16X16X50X110
SEME7216060E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    16X16X60X120
SEME7216080E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    16X16X80X150
SEME72200110E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X110X200
SEME7220080E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X80X150
SEME7225070E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    25X25X70X150
SEME7301506E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(6)X50
SEME7302006E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(6)X50
SEME7302008E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(8)X50
SEME7302010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(10)X50
SEME7302014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(14)X50
SEME7302016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(16)X50
SEME7302018E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(18)X50
SEME7303010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(10)X50
SEME7303012E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(12)X50
SEME7303014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(14)X60
SEME7303016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(16)X60
SEME7303020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(20)X60
SEME7304014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(14)X60
SEME7304016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(16)X60
SEME7304020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(20)X60
SEME7304026E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(26)X65
SEME7304040E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(40)X80
SEME7305030E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    5X6X8(30)X70
SEME7306032E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    6X6X9(32)X90
SEME7310045E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    10X10X15(45)X100
SEME75060E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    6X6X15X60
SEME7508035E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    8X8X35X90
SEME75080E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    8X8X20X70
SEME75100E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    10X10X25X75
SEME7512040E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    12X12X40X90
SEME7512060E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    12X12X60X110
SEME75120E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    12X12X30X80
SEME7516060E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    16X16X60X120
SEME7516090E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    16X16X90X150
SEME78005005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(0.5˚)
SEME7800501        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(1˚)
SEME78005015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(1.5˚)
SEME7800502        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(2˚)
SEME7800503        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(3˚)
SEME7800505        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2.5X45(5˚)
SEME7800510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2.5X45(10˚)
SEME78006005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(0.5˚)
SEME7800601        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(1˚)
SEME78006015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(1.5˚)
SEME7800602        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(2˚)
SEME7800603        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(3˚)
SEME7800605        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X3X45(5˚)
SEME7800610        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X3X45(10˚)
SEME78008005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(30')
SEME7800801        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(1˚)
SEME78008015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(1.5˚)
SEME7800802        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(2˚)
SEME7800803        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(3˚)
SEME7800805        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X4X45(5˚)
SEME7800810        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X4X45(10˚)
SEME78010005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X4X50(30')
SEME7801001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X4X50(1˚)
SEME78010015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X4X50(1.5˚)
SEME7801002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X6X50(2˚)
SEME7801003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X6X50(3˚)
SEME7801005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X8X50(5˚)
SEME7801010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X8X50(10˚)
SEME78015005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X6X50(30')
SEME7801501        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X6X50(1˚)
SEME78015015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X6X50(1.5˚)
SEME7801502        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X8X50(2˚)
SEME7801503        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X8X50(3˚)
SEME7801505        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X10X50(5˚)
SEME7801510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X6X10X50(10˚)
SEME78020005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X8X50(30')
SEME7802001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X8X50(1˚)
SEME78020015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X8X50(1.5˚)
SEME7802002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X10X50(2˚)
SEME7802003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X10X50(3˚)
SEME7802005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X6X12X50(5˚)
SEME7802010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X8X12X50(10˚)
SEME7802510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2.5X8X14X50(10˚)
SEME78030005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(30')
SEME7803001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(1˚)
SEME7803002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(2˚)
SEME7803003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(3˚)
SEME7803005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X16X50(5˚)
SEME78040005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(30')
SEME7804001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(1˚)
SEME7804002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(2˚)
SEME7804003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X19X60(3˚)
SEME7804005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X8X22X65(5˚)
SEME78060005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(30')
SEME7806001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(1˚)
SEME7806002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(2˚)
SEME81030005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(30')
SEME8103001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(1˚)
SEME81030015        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(1.5˚)
SEME8103002        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(2˚)
SEME8103003        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(3˚)
SEME8103003E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(3˚)
SEME8103005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X16X50(5˚)
SEME81040005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(30')
SEME8104001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(1˚)
SEME81040015        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(1.5˚)
SEME8104002        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(2˚)
SEME8104003        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X19X60(3˚)
SEME8104005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X8X22X65(5˚)
SEME8106001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(1˚)
SEME81080005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X35X90(30')
SEME8108001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X35X90(1˚)
SEME81080015        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X35X90(1.5˚)
SEME8108002        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X28X90(2˚)
SEME8108005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X16X45X100(5˚)
SEME950080208        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X8X45(2˚)
SEME950100210        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X10X50(2˚)
SEME9501500510        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X10X50(30')
SEME950150112        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X12X50(1˚)
SEME950150212        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X12X50(2?)
SEME9502000512        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X12X50(30')
SG9E76040        4G MILL MFL 20deg. Helix Roughing E/M    4X6X10X50
 

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top