DỤNG CỤ CẮT YG-1

Dao phay trước nhiệt luyện 4G
Dao phay trước nhiệt luyện 4G

• Đường kính từ ɸ0.03-ɸ25 mm

• Dao hợp kim cỡ hạt nano, chịu mài mòn tốt

• Độ bóng bề mặt cao

• Gia công vật liệu thép trước nhiệt luyện độ cứng đến HRc55

• Dùng gia công thô, bán tinh đến tính

• Có thể gia công được cho gang

EDP.NO.    YOUR CODE NO,    DESCRIPTION    DIMENSION
GM99926569        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(0.5˚)
GM99926570        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(0.5˚)
GM99926571        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(1˚)
GM99926572        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(1˚)
GM99926573        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(1.5˚)
GM99926574        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(1.5˚)
GM99926575        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(2˚)
GM99926576        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(2˚)
GM99926577        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(3˚)
GM99926578        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(3˚)
GM99926579        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.8X4X6X45(3˚)
GM99926598        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    1X4X8X50(15˚)
GM99926599        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    1.5X5X10X50(15˚)
GM99926603        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X20X65(0.5˚)
GM99926604        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X20X65(1.5˚)
GM99926605        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X20X65(2˚)
GM99926606        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X19X65(3˚)
GM99926607        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X8X22X75(5˚)
SEM84500101E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.1X4X0.15(1)X40
SEM845002015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.2X4X0.3(1.5)X40
SEM84500202E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.2X4X0.3(2)X40
SEM845003015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(1.5)X40
SEM84500301E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(1)X40
SEM84500303E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(3)X40
SEM84500305E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(5)X40
SEM845004025E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(2.5)X40
SEM84500402E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(2)X40
SEM84500404E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(4)X40
SEM84500405E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(5)X40
SEM845005025E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(2.5)X45
SEM84500502E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(2)X45
SEM84500503        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(3)X45
SEM84500504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(4)X45
SEM84500505E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(5)X45
SEM84500506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(6)X45
SEM84500602E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(2)X45
SEM84500603E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(3)X45
SEM84500604E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(4)X45
SEM84500605E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(5)X45
SEM84500606E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(6)X45
SEM84500608E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(8)X45
SEM84500704E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.7X4X1.2(4)X45
SEM84500803E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(3)X45
SEM84500804E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(4)X45
SEM84500806        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(6)X45
SEM84500806E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(6)X45
SEM84501002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(2)X50
SEM84501003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(3)X50
SEM84501004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(4)X50
SEM84501006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(6)X50
SEM84501007E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(7)X50
SEM84501008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(8)X50
SEM84501010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(10)X50
SEM84501016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(16)X50
SEM84501020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(20)X50
SEM84501030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(30)X70
SEM84501504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(4)X50
SEM84501506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(6)X50
SEM84501507E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(7)X50
SEM84501508E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(8)X50
SEM84501510E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(10)X50
SEM84501512E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(12)X50
SEM84501514E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(14)X50
SEM84502006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(6)X50
SEM84502008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(8)X50
SEM84502010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(10)X50
SEM84502012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(12)X50
SEM84502016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(16)X50
SEM84502020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(20)X50
SEM84502026E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(26)X60
SEM84502045E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(45)X90
SEM84503010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(10)X50
SEM84503010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(10)X50
SEM84503012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(12)X50
SEM84503016E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(16)X60
SEM84503020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(20)X60
SEM84503026E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(26)X65
SEM84504016E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(16)X60
SEM84504020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(20)X60
SEM84504026E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(26)X65
SEM84600201E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.2X4X0.2(1)X40
SEM846003015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.3X4X0.3(1.5)X40
SEM84600302E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.3X4X0.3(2)X40
SEM846004015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.4X4X0.4(1.5)X40
SEM84600402E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.4X4X0.4(2)X40
SEM846005015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(1.5)X45
SEM84600503E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(3)X45
SEM84600504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(4)X45
SEM84600506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(6)X45
SEM84600602E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(2)X45
SEM84600603E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(3)X45
SEM84600604E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(4)X45
SEM84600608E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(8)X45
SEM84600802E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(2)X45
SEM84600803E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(3)X45
SEM84600804E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(4)X45
SEM84600806E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(6)X45
SEM84600808E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(8)X45
SEM846010036SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X6X1(3)X50
SEM84601004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(4)X50
SEM84601006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(6)X50
SEM84601008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(8)X50
SEM84601010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(10)X50
SEM84601016        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(16)X50
SEM84601020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(20)X50
SEM84601206E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.2X4X1.2(6)X50
SEM84601506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(6)X50
SEM84601508E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(8)X50
SEM84601510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(10)X50
SEM84601510E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(10)X50
SEM84601516E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(16)X50
SEM846020046SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X6X2(4)X50
SEM84602006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(6)X50
SEM84602008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(8)X50
SEM84602010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(10)X50
SEM84602012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(12)X50
SEM84602014E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(14)X50
SEM84602016        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(16)X50
SEM84602016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(16)X50
SEM84602020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(20)X50
SEM84602045E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(45)X90
SEM84603008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(8)X50
SEM84603010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(10)X50
SEM84603012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(12)X50
SEM84603016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(16)X60
SEM84603020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(20)X60
SEM84603022E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(22)X65
SEM84603030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(30)X70
SEM84603035E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(35)X70
SEM84603060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(60)X100
SEM84604008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(8)X50
SEM84604012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(12)X50
SEM84604016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(16)X60
SEM84604020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(20)X60
SEM84604026E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(26)X65
SEM84604030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(30)X70
SEM84604040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(40)X80
SEM84604060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(60)X100
SEM84606020090E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    6X6X12(20)X90
SEM84606030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    6X6X8(30)X60
SEM84608025100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    8X8X14(25)X100
SEM84608035100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    8X8X14(35)X100
SEM84610030100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    10X10X18(30)X100
SEM84612032110E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    12X12X22(32)X110
SEMD98002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.2X4X0.4X40
SEMD98003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.3X4X0.6X40
SEMD98004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.4X4X0.8X40
SEMD98005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.5X4X1X40
SEMD98006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.6X4X1.2X40
SEMD98008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.8X4X1.6X40
SEMD980104SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1X4X2.5X50
SEMD98010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1X6X2.5X50
SEMD980154SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1.5X4X4X50
SEMD98015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1.5X6X4X50
SEMD980204SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    2X4X5X50
SEMD98020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    2X6X5X50
SEMD98030040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    3X6X4.5X40
SEMD98030100E        4G Mill 2FL 30deg.  Helix Ball E/M    3x6x6x100
SEMD98030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    3X6X6X60
SEMD98040050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    4X6X6X50
SEMD98040100E        4G Mill 2FL 30deg.  Helix Ball E/M    4x6x8x100
SEMD98040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    4X6X8X70
SEMD98050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    5X6X10X80
SEMD98060050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X9X50
SEMD98060110E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X12X110
SEMD98060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X12X90
SEMD98080050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X12X50
SEMD98080130E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X14X130
SEMD98080150E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X14X150
SEMD98080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X14X100
SEMD98100060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    10X10X15X60
SEMD98100130E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    10X10X18X130
SEMD98100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    10X10X18X100
SEMD98120080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    12X12X18X80
SEMD98120E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    12X12X22X110
SEMD9902005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    2(R0.5)X6X6X50
SEMD9902505E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    2.5(R0.5)X6X7X60
SEMD9903003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    3(R0.3)X6X8X60
SEMD99040054SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X4X10X70
SEMD9904005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X10X70
SEMD9906005060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X15X60
SEMD9906005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X15X90
SEMD9906010E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    6(R1)X6X15X90
SEMD9908005070E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X70
SEMD9908005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X100
SEMD9910005075E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    10(R0.5)X10X25X75
SEMD9910005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    10(R0.5)X10X25X100
SEMD9910010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X100
SEMD9912005080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X80
SEMD9912005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X110
SEME0101002E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    1(R0.2)X6X2.5X50
SEME0103002E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    3(R0.2)X6X8X60
SEME0103005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    3(R0.5)X6X8X60
SEME0103010E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    3(R1)X6X8X60
SEME01040024SE        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.2)X4X10X70
SEME0104002E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.2)X6X10X70
SEME0104003E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.3)X6X10X70
SEME01040054SE        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X4X10X70
SEME0104005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X10X70
SEME0105005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    5(R0.5)X6X13X90
SEME0106003E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    6(R0.3)X6X15X90
SEME0106005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X15X90
SEME0106010E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    6(R1)X6X15X90
SEME0108003E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R0.3)X8X20X100
SEME0108005070E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X70
SEME0108005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X100
SEME0108010070E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R1)X8X20X70
SEME0110005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R0.5)X10X25X100
SEME0110010        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X100
SEME0110010075E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X75
SEME0110010E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X100
SEME0112005        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X110
SEME0112005080E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X80
SEME0112005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X110
SEME0112015E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R1.5)X12X30X110
SEME0112020E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R2)X12X30X110
SEME35002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.2X4X0.4X40
SEME35003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.3X4X0.6X40
SEME35004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.4X4X0.8X40
SEME35005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.5X4X1X40
SEME35006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.6X4X1.2X40
SEME350083SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.8X3X1.6X40
SEME35008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.8X4X1.6X40
SEME350104SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    1X4X2.5X50
SEME350114SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    1.1X4X3X50
SEME350154SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    1.5X4X4X50
SEME350204SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    2X4X6X50
SEME350214SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    2.1X4X6X50
SEME35025E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    2.5X6X7X50
SEME350304SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    3X4X8X50
SEME35030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    3X6X8X50
SEME35035E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    3.5X6X10X50
SEME35040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    4X6X10X50
SEME35045E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    4.5X6X14X50
SEME35050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    5X6X15X60
SEME35055E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    5.5X6X15X60
SEME35060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    6X6X15X60
SEME35065E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    6.5X8X18X60
SEME35070E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    7X8X20X60
SEME35080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    8X8X20X70
SEME35090E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    9X10X22X70
SEME35100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    10X10X25X75
SEME35120E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    12X12X30X80
SEME36010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix E/M    1X6X2.5X50
SEME36015E        4G MILL 4FL 30deg. Helix E/M    1.5X6X4X50
SEME36020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix E/M    2X6X6X50
SEME36030E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    3X6X8X50
SEME36035E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    3.5X6X10X50
SEME36040E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    4X6X10X50
SEME36045E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    4.5X6X14X50
SEME36050E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    5X6X15X60
SEME36060E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    6X6X15X60
SEME36075E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    7.5X8X20X60
SEME36080E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    8X8X20X70
SEME36090        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    9X10X22X70
SEME36090E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    9X10X22X70
SEME36100        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X25X75
SEME36100E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X25X75
SEME36110E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    11X12X30X75
SEME36120E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X30X80
SEME36130E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    13X12X35X100
SEME36150E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    15X16X38X100
SEME36160E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    16X16X40X100
SEME36170E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    17X16X42X100
SEME36180E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    18X16X45X100
SEME36190E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    19X20X45X100
SEME36210E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    21X20X45X100
SEME36220E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    22X20X45X100
SEME36230E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    23X25X50X120
SEME36240E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    24X25X50X120
SEME36250E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    25X25X50X120
SEME58120        4G MILL 2FL 0deg. Helix Ball E/M    12X12X32X110
SEME59060E        4G MILL 3FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X6X90
SEME6100200201E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    0.2(R0.02)X4X0.3(1)X40
SEME6100400502E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    0.4(R0.05)X4X0.6(2)X40
SEME6100600504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    0.6(R0.05)X4X0.9(4)X45
SEME6101000506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.05)X4X1.5(6)X50
SEME610100106E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.1)X4X1.5(6)X50
SEME610100206E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.2)X4X1.5(6)X50
SEME610100303E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.3)X4X1.5(3)X50
SEME610200108E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.1)X4X3(8)X50
SEME610200208E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.2)X4X3(8)X50
SEME610300112E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.1)X6X4.5(12)X50
SEME610300212        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.2)X6X4.5(12)X50
SEME610300212E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.2)X6X4.5(12)X50
SEME610400110E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.1)X6X6(10)X50
SEME610400116E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.1)X6X6(16)X60
SEME610400216        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.2)X6X6(16)X60
SEME610400514E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X6(14)X60
SEME610400516E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X6(16)X60
SEME6106002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    6(R0.2)X6X9(20)X60
SEME6106005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X9(20)X60
SEME6108010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    8(R1)X8X12(25)X70
SEME6108010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    8(R1)X8X12(25)X70
SEME6108015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    8(R1.5)X8X12(25)X70
SEME62030050230E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper Neck Corner Radius E/M(TiAlN)    3(R0.5)X6X4.5(30)X70(2˚)
SEME640100308E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.3)X4X1.5(8)X50
SEME640200330E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.3)X4X3(30)X70
SEME640200510E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.5)X4X3(10)X50
SEME640300330E        4G MILL 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.3)X6X4.5(30)X70
SEME640400516E        4G MILL 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X6(16)X60
SEME6406005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X9(20)X60
SEME6610020        4G MILL 4FL 10deg. Helix Corner Radius E/M    10(R2)X10X10(25)X75
SEME6610020100        4G MILL 4FL 10deg. Helix Corner Radius E/M    10(R2)X10X10(25)X100
SEME6612020        4G MILL 4FL 10deg. Helix Corner Radius E/M    12(R2)X12X12(30)X80
SEME7012050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X50X100
SEME7014060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    14X16X60X150
SEME7020050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X50X110
SEME7020090200E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X90X200
SEME7101006E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    1X6X6X50
SEME7101506E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    1.5X6X6X50
SEME7101510E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    1.5X6X10X50
SEME7102010E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    2X6X10X50
SEME7103010E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    3X6X10X50
SEME7104012E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    4X6X12X50
SEME7104016E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    4X6X16X50
SEME71050E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    5X6X15X60
SEME7106020E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    6X6X20X60
SEME71060E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    6X6X15X60
SEME7108025E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    8X8X25X70
SEME71080E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    8X8X20X70
SEME7110022E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X22X65
SEME7110035E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    10X10X35X75
SEME71100E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X25X75
SEME71120        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X30X80
SEME7112026E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X26X70
SEME71120E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X30X80
SEME71160E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    16X16X40X100
SEME71200E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    20X20X45X100
SEME7202010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    2X6X10X60
SEME7202014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    2X6X14X60
SEME7203012E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    3X6X12X70
SEME7203016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    3X6X16X70
SEME7204016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    4X6X16X70
SEME7204026E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    4X6X26X70
SEME7206020        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X20X70
SEME7206020090E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X20X90
SEME7206020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X20X70
SEME7206030E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X30X80
SEME7206040120E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X40X120
SEME7208025E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X25X80
SEME7208030100E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X30X100
SEME7208040120E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X40X120
SEME7208040E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X40X90
SEME7210030100E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X30X100
SEME7210035E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X35X90
SEME7210040120E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X40X120
SEME7210050200E    0    4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X50X200
SEME7210050E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X50X100
SEME7212040E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X40X100
SEME7212045E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X45X130
SEME7212050150E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X50X150
SEME7212060E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X60X110
SEME7214060E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    14X16X60X150
SEME7216050E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    16X16X50X110
SEME7216060E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    16X16X60X120
SEME7216080E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    16X16X80X150
SEME72200110E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X110X200
SEME7220080E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X80X150
SEME7225070E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    25X25X70X150
SEME7301506E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(6)X50
SEME7302006E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(6)X50
SEME7302008E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(8)X50
SEME7302010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(10)X50
SEME7302014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(14)X50
SEME7302016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(16)X50
SEME7302018E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(18)X50
SEME7303010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(10)X50
SEME7303012E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(12)X50
SEME7303014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(14)X60
SEME7303016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(16)X60
SEME7303020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(20)X60
SEME7304014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(14)X60
SEME7304016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(16)X60
SEME7304020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(20)X60
SEME7304026E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(26)X65
SEME7304040E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(40)X80
SEME7305030E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    5X6X8(30)X70
SEME7306032E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    6X6X9(32)X90
SEME7310045E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    10X10X15(45)X100
SEME75060E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    6X6X15X60
SEME7508035E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    8X8X35X90
SEME75080E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    8X8X20X70
SEME75100E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    10X10X25X75
SEME7512040E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    12X12X40X90
SEME7512060E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    12X12X60X110
SEME75120E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    12X12X30X80
SEME7516060E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    16X16X60X120
SEME7516090E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    16X16X90X150
SEME78005005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(0.5˚)
SEME7800501        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(1˚)
SEME78005015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(1.5˚)
SEME7800502        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(2˚)
SEME7800503        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(3˚)
SEME7800505        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2.5X45(5˚)
SEME7800510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2.5X45(10˚)
SEME78006005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(0.5˚)
SEME7800601        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(1˚)
SEME78006015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(1.5˚)
SEME7800602        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(2˚)
SEME7800603        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(3˚)
SEME7800605        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X3X45(5˚)
SEME7800610        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X3X45(10˚)
SEME78008005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(30')
SEME7800801        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(1˚)
SEME78008015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(1.5˚)
SEME7800802        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(2˚)
SEME7800803        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(3˚)
SEME7800805        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X4X45(5˚)
SEME7800810        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X4X45(10˚)
SEME78010005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X4X50(30')
SEME7801001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X4X50(1˚)
SEME78010015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X4X50(1.5˚)
SEME7801002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X6X50(2˚)
SEME7801003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X6X50(3˚)
SEME7801005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X8X50(5˚)
SEME7801010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X8X50(10˚)
SEME78015005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X6X50(30')
SEME7801501        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X6X50(1˚)
SEME78015015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X6X50(1.5˚)
SEME7801502        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X8X50(2˚)
SEME7801503        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X8X50(3˚)
SEME7801505        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X10X50(5˚)
SEME7801510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X6X10X50(10˚)
SEME78020005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X8X50(30')
SEME7802001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X8X50(1˚)
SEME78020015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X8X50(1.5˚)
SEME7802002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X10X50(2˚)
SEME7802003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X10X50(3˚)
SEME7802005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X6X12X50(5˚)
SEME7802010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X8X12X50(10˚)
SEME7802510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2.5X8X14X50(10˚)
SEME78030005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(30')
SEME7803001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(1˚)
SEME7803002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(2˚)
SEME7803003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(3˚)
SEME7803005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X16X50(5˚)
SEME78040005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(30')
SEME7804001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(1˚)
SEME7804002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(2˚)
SEME7804003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X19X60(3˚)
SEME7804005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X8X22X65(5˚)
SEME78060005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(30')
SEME7806001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(1˚)
SEME7806002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(2˚)
SEME81030005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(30')
SEME8103001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(1˚)
SEME81030015        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(1.5˚)
SEME8103002        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(2˚)
SEME8103003        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(3˚)
SEME8103003E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(3˚)
SEME8103005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X16X50(5˚)
SEME81040005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(30')
SEME8104001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(1˚)
SEME81040015        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(1.5˚)
SEME8104002        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(2˚)
SEME8104003        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X19X60(3˚)
SEME8104005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X8X22X65(5˚)
SEME8106001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(1˚)
SEME81080005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X35X90(30')
SEME8108001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X35X90(1˚)
SEME81080015        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X35X90(1.5˚)
SEME8108002        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X28X90(2˚)
SEME8108005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X16X45X100(5˚)
SEME950080208        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X8X45(2˚)
SEME950100210        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X10X50(2˚)
SEME9501500510        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X10X50(30')
SEME950150112        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X12X50(1˚)
SEME950150212        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X12X50(2?)
SEME9502000512        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X12X50(30')
SG9E76040        4G MILL MFL 20deg. Helix Roughing E/M    4X6X10X50
 

Dao phay sau nhiệt luyện NX-5070
Dao phay sau nhiệt luyện NX-5070

• Đường kính: phẳng D0.3-D20 mm, cầu R0.05- R12.5

• Dao hợp kim cỡ hạt nano, chịu mài mòn tốt

• Độ bóng bề mặt cao

• Gia công vật liệu thép trước nhiệt luyện và thép sau nhiệt luyện độ cứng từ 50-70 HRC

 

Mã sản phẩm Mô tả Kích thước
SGNF01002 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.2X4X0.4X40
SGNF01003 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.3X4X0.6X40
SGNF01004 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.4X4X0.8X40
SGNF01005 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.5X4X1X40
SGNF01006 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.6X4X1.2X40
SGNF01008 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 0.8X4X1.6X40
SGNF01010 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 1X6X2.5X50
SGNF01015 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 1.5X6X4X50
SGNF01020 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 2X6X5X50
SGNF01025 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 2.5X6X7X60
SGNF01030 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 3X6X8X60
SGNF01040 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 4X6X8X70
SGNF01050 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 5X6X10X80
SGNF01060 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 6X6X12X90
SGNF01060060 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 6X6X12X60
SGNF01080 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 8X8X14X100
SGNF01100 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 10X10X18X100
SGNF01120 NX5070 2FL 30deg. Helix Ball E/M 12X12X22X110
SGNF0200201 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.2X4X0.2(1)X40
SGNF0200301 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.3X4X0.3(1)X40
SGNF0200302 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.3X4X0.3(2)X40
SGNF0200303 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.3X4X0.3(3)X40
SGNF0200402 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.4X4X0.4(2)X40
SGNF0200403 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.4X4X0.4(3)X40
SGNF0200405 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.4X4X0.4(5)X40
SGNF0200502 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.5X4X0.5(2)X40
SGNF0200506 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.5X4X0.5(6)X40
SGNF0200603 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.6X4X0.6(3)X40
SGNF0200605 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.6X4X0.6(5)X40
SGNF0200606 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.6X4X0.6(6)X40
SGNF0200608 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.6X4X0.6(8)X40
SGNF0200804 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.8X4X0.8(4)X40
SGNF0200806 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.8X4X0.8(6)X40
SGNF0200810 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 0.8X4X0.8(10)X40
SGNF0201004 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(4)X45
SGNF0201006 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(6)X45
SGNF0201008 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(8)X45
SGNF0201010 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(10)X45
SGNF0201012 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(12)X45
SGNF0201016 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1X4X1(16)X45
SGNF0201504 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1.5X4X1.5(4)X45
SGNF0201508 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1.5X4X1.5(8)X45
SGNF0201512 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1.5X4X1.5(12)X45
SGNF0202006 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(6)X45
SGNF0202008 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(8)X45
SGNF0202010 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(10)X45
SGNF0202012 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(12)X45
SGNF0202016 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(16)X50
SGNF0202020 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X3(20)X50
SGNF0203008 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(8)X55
SGNF0203010 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(10)X55
SGNF0203012 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(12)X55
SGNF0203014 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(14)X55
SGNF0203016 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(16)X55
SGNF0203035 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 3X6X4(35)X75
SGNF0204012 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(12)X55
SGNF0204016 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(16)X55
SGNF0204020 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(20)X60
SGNF0204026 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(26)X60
SGNF0204030 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(30)X70
SGNF0204040 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 4X6X5(40)X80
SGNF0206020 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 6X6X8(20)X60
SGNF0206030 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 6X6X8(30)X60
SGNF0208020 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 8X8X10(20)X80
SGNF0208030 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 8X8X10(30)X100
SGNF0210035 NX5070 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 10X10X12(35)X100
SGNF040100104 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 1(R0.1)X4X2(4)X45
SGNF040100106 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 1(R0.1)X4X2(6)X45
SGNF040200206 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 2(R0.2)X4X3(6)X45
SGNF040200208 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 2(R0.2)X4X3(8)X45
SGNF040200210 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 2(R0.2)X4X3(10)X45
SGNF040300216 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 3(R0.2)X6X4.5(16)X55
SGNF040400216 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib Corner Radius E/M 4(R0.2)X6X6(16)X55
SGNF0506005 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 6(R0.5)X6X15X90
SGNF0506010 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 6(R1)X6X15X90
SGNF0508005 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 8(R0.5)X8X20X100
SGNF0508010 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 8(R1)X8X20X100
SGNF0510010 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 10(R1)X10X25X100
SGNF0510020 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 10(R2)X10X25X100
SGNF0512010 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 12(R1)X12X30X110
SGNF0512020 NX5070 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M 12(R2)X12X30X110
SGNF060400510 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 4(R0.5)X6X6(10)X55
SGNF060400516 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 4(R0.5)X6X6(16)X55
SGNF060400520 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 4(R0.5)X6X6(20)X60
SGNF0606005 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 6(R0.5)X6X9(20)X60
SGNF0606010 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 6(R1)X6X9(20)X60
SGNF0608005 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 8(R0.5)X8X12(22)X70
SGNF0608010 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 8(R1)X8X12(22)X70
SGNF0610005 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 10(R0.5)X10X15(25)X75
SGNF0610020 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 10(R2)X10X15(25)X75
SGNF0612005 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 12(R0.5)X12X18(30)X80
SGNF0612020 NX5070 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M 12(R2)X12X18(30)X80
SGNF07002 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.2X4X0.4X40
SGNF07003 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.3X4X0.6X40
SGNF07004 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.4X4X0.8X40
SGNF07005 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.5X4X1X40
SGNF07006 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.6X4X1.2X40
SGNF07008 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 0.8X4X1.6X40
SGNF07010 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 1X6X2.5X50
SGNF07015 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 1.5X6X4X50
SGNF07020 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 2X6X6X50
SGNF07025 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 2.5X6X7X50
SGNF07030 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 3X6X8X60
SGNF07040 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 4X6X10X60
SGNF07050 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 5X6X13X60
SGNF07060 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 6X6X15X60
SGNF07080 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 8X8X20X65
SGNF07100 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 10X10X25X70
SGNF07120 NX5070 2FL 35deg. Helix E/M 12X12X30X80
SGNF0800201 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.2X4X0.3(1)X40
SGNF08002015 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.2X4X0.3(1.5)X40
SGNF0800302 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.3X4X0.45(2)X40
SGNF0800303 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.3X4X0.45(3)X40
SGNF0800402 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.4X4X0.6(2)X40
SGNF0800403 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.4X4X0.6(3)X40
SGNF0800404 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.4X4X0.6(4)X40
SGNF0800502 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.5X4X0.7(2)X40
SGNF0800504 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.5X4X0.7(4)X40
SGNF0800506 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.5X4X0.7(6)X40
SGNF0800508 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.5X4X0.7(8)X40
SGNF0800603 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.6X4X0.9(3)X40
SGNF0800606 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.6X4X0.9(6)X40
SGNF0800804 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.8X4X1.2(4)X40
SGNF0800806 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.8X4X1.2(6)X40
SGNF0800808 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 0.8X4X1.2(8)X40
SGNF0801004 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(4)X45
SGNF0801006 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(6)X45
SGNF0801008 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(8)X45
SGNF0801010 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(10)X45
SGNF0801012 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(12)X45
SGNF0801016 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1X4X1.5(16)X45
SGNF0801506 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1.5X4X2.3(6)X45
SGNF0801512 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 1.5X4X2.3(12)X45
SGNF0802008 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 2X4X3(8)X45
SGNF0802010 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 2X4X3(10)X45
SGNF0802012 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 2X4X3(12)X45
SGNF0802016 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 2X4X3(16)X50
SGNF0803012 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 3X6X4.5(12)X55
SGNF0803016 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 3X6X4.5(16)X55
SGNF0803020 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 3X6X4.5(20)X60
SGNF0804012 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 4X6X6(12)X55
SGNF0804016 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 4X6X6(16)X55
SGNF0804020 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 4X6X6(20)X60
SGNF0804026 NX5070 2FL 35deg. Helix Rib E/M 4X6X6(26)X60
SGNF09010 NX5070 4FL 45deg. Helix E/M 1X6X2.5X50
SGNF09015 NX5070 4FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X4X50
SGNF09020 NX5070 4FL 45deg. Helix E/M 2X6X6X50
SGNF09030 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 3X6X8X60
SGNF09040 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 4X6X10X60
SGNF09050 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 5X6X13X60
SGNF09060 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 6X6X15X60
SGNF09080 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 8X8X20X65
SGNF09100 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 10X10X25X70
SGNF09120 NX5070 4FL Multiple Helix E/M 12X12X30X80
SGNF1108020 NX5070 4FL Multiple Helix Rib E/M 8X8X12(20)X70
Dao phay K-1
Dao phay K-1

• Đường kính: phẳng D1-D12 mm,

• Dao hợp kim cỡ hạt micro, chịu mài mòn tốt

• Gia công thép độ cứng trung bình và thép sau nhiệt luyện độ cứng đến 55 HRC

• Gia công từ thô, bán tinh đến tinh

Mã sản phẩm Mô tả Kích thước
GMF86010 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 1X4X3X50
GMF86015 K-1 2FL 30deg. Helix Short  E/M 1.5X4X4X50
GMF86020 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 2X4X6X50
GMF86030 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 3X4X8X50
GMF86040 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 4X4X11X50
GMF86050 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 5X6X13X50
GMF86060 K-1 2FL 30deg. Helix Short  E/M 6X6X16X50
GMF86080 K-1 2FL 30deg. Helix Short  E/M 8X8X20X60
GMF86100 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 10X10X25X75
GMF86120 K-1 2FL 30deg. Helix Short E/M 12X12X32X75
GMF87010 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 1X4X3X50
GMF87015 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 1.5X4X4X50
GMF87020 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 2X4X6X50
GMF87030 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 3X4X8X50
GMF87040 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 4X4X11X50
GMF87050 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 5X6X13X50
GMF87060 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 6X6X16X50
GMF87070 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 7X8X20X60
GMF87080 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 8X8X20X60
GMF87090 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 9X10X20X75
GMF87100 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 10X10X25X75
GMF87120 K-1 4FL 30deg. Helix Short E/M 12X12X32X75
GMF88010 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 1X4X2X50
GMF88015 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 1.5X4X4X50
GMF88020 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 2X4X5X50
GMF88030 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 3X4X6X50
GMF88040 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 4X4X8X50
GMF88050 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 5X6X10X50
GMF88060 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 6X6X12X50
GMF88080 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 8X8X14X60
GMF88100 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 10X10X20X75
GMF88120 K-1 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 12X12X24X75
Dao phay ALU-POWER
Dao phay ALU-POWER

•Đường kính: phẳng D2-D25 mm,

• Dao hợp kim cỡ hạt micro

• Dùng đề gia công nhôm hoặc vật liệu phi từ tính

• Lưỡi cắt được thiết kế chuyên dụng

• Số me cắt 1-3 me

• Cho độ bóng bề mặt cao

• Gia công thô, bán tinh, tinh

 

Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Kích thước
E5254006 ALU-POWER 2FL 42deg. Helix E/M 3/32X1/8X1/4X1_1/2
E5521060 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix E/M 6X6X13X57
E5522020 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 2X3X7X38
E5522030 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 3X6X8X57
E5522040 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 4X6X11X57
E5522050 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 5X6X13X57
E5522060 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 6X6X13X57
E5522080 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 8X8X19X63
E5522100 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 10X10X22X72
E5522120 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M 12X12X26X83
E5742060 ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M 6X6X16X57
E5742080 ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M 8X8X16X63
E5742100 ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M 10X10X22X72
E5742120 ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M 12X12X26X83
E5908020 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 2X6X3(5)X60
E5908025 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 2.5X6X4(6)X60
E5908030 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 3X6X4.5(6.5)X60
E5908040 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 4X6X6(8)X65
E5908060 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 6X6X9(12)X75
E5908080 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 8X8X12(25)X75
E5908100 ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M 10X10X15(30)X80
E5910100 ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Ball E/M 10X10X8.5(35)X75
E5930060 ALU-POWER 2FL 25deg. Helix Corner Radius E/M 6(R0.2)X6X8X65
E5A18030 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 3X6X10X50
E5A18040 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 4X6X13X50
E5A18050 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 5X6X17X55
E5A18060 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 6X6X17X55
E5D70010 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 1X6X3X50
E5D70015 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X5X50
E5D70020 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 2X6X6X50
E5D7002010 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 2X6X10X60
E5D70025 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X10X55
E5D7002512 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X12X60
E5D70030 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 3X6X11X55
E5D7003004 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 3X6X4X45
E5D70040 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X13X55
E5D7004005 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X5X45
E5D7004016 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X16X65
E5D7004020 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X20X70
E5D70045 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 4.5X6X15X55
E5D70050 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 5X6X17X55
E5D70060 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X17X60
E5D7006013 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X13X50
E5D7006025 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X25X70
E5D70080 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 8X8X22X70
E5D70100 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 10X10X27X75
E5D70120 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 12X12X32X80
E5D70140 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 14X14X37X90
E5D70160 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M 16X16X42X100
E5D71010 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 1X6X3X50
E5D71015 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X5X50
E5D71020 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 2X6X6X50
E5D7102008 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 2X6X8X50
E5D7102010 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 2X6X10X60
E5D71025 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X8X55
E5D71030 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 3X6X11X55
E5D71040 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 4X6X13X55
E5D71050 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 5X6X17X55
E5D71060 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 6X6X17X60
E5D71080 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 8X8X22X70
E5D71100 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 10X10X27X75
E5D71120 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 12X12X32X80
E5D71140 ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M 14X14X37X90
E5D7208010 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 8(R1)X8X12(25)X80
E5D7212010 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 12(R1)X12X20(35)X110
E5D73060 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 6X6X15X60
E5D73060C ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M 6X6X25X80
E5D73080 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 8X8X20X65
E5D73080C ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M 8X8X30X90
E5D73100 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 10X10X25X70
E5D73100C ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M 10X10X40X100
E5D73120 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 12X12X30X80
E5D73120B ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 12X12X14(36)X100
E5D73140 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 14X16X35X90
E5D73160 ALU-CUT 3FL 45˚ R E/M 16X16X42X100
E5D73160B ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 16X16X18(46)X120
E5D73200 ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M 20X20X48X100
E5D74060 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 6X6X13(20)X70
E5D74080 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 8X8X19(26)X80
E5D74100 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 10X10X22(32)X80
E5D74120 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 12X12X26(36)X90
E5D74140 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 14X16X28(40)X110
E5D74160 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 16X16X32(46)X120
E5D74200 ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M 20X20X38(52)X120
E5E48060 ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Short E/M 6X6X10X54
E5E49030 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 3X6X12X57
E5E49040 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 4X6X15X57
E5E49050 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 5X6X20X57
E5E49060 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 6X6X20X65
E5E49080 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 8X8X22X65
E5E49100 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 10X10X25X70
E5E49120 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M 12X12X25X75
E5E50030 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M 3X6X8(12)X57
E5E50040 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X11(18)X57
E5E50060 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X13(18)X57
E5E51030 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 3(R0.5)X6X12X57
E5E51040 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 4(R0.5)X6X15X57
E5E51080 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 8(R0.5)X8X22X65
E5E51100 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 10(R0.5)X10X25X70
E5E51905 ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M 8(R1)X8X22X65
EG910060 ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Short Ball E/M(TiCN) 6X6X5.5X55
EG910080 ALU-POWER 2FL 50? B E/M 8X8X7(30)X65
EG910100 ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Ball E/M 10X10X8.5(35)X75
EG99928494 ALU-WIN 2FL 45deg. Helix Special E/M(TiCN) 0.86X6X0.6X40
EG99928495 ALU-WIN 2FL 45deg. Helix Special E/M(TiCN) 3X6X3X40
Dao phay ngón CBN
Dao phay ngón CBN

• Đường kính từ D0.5-D2 mm

• Đâu dao được gắn vật liệu CBN (Cubic Boron Nitride)

• Dùng để gia công tinh độ bóng rất cao

• Gia công vật liệu sau nhiệt luyện độ cứng đến 70HRc

• Khả năng chịu được nhiệt cắt cao, tuổi bền dao được cải thiện hơn nhiều so với vật liệu hợp kim.

• Năng suất gia công cao, tiết kiệm thời gian gia công

Dao phay CRX S
Dao phay CRX S

• Đường kính: phẳng D0.5-D12 mm, cầu R0.25- R6.0

• Dùng để gia công vật liệu điện cực đồng cũng như vật liệu phi từ tính khác

• Dao hợp kim được phủ lớp DLC (Dimond like coating)

• Độ bóng bề mặt cao

Dao phay D-Power Graphite
Dao phay D-Power Graphite

• Dao phay cao cấp chuyên dụng cho vật liệu graphite, được dung nhiều cho gia công điện cực graphite.

• Đường kính: phẳng D0.5-D12 mm, cầu R0.2-R6

Dao phay D-Power CFRP
Dao phay D-Power CFRP

• Đường kính: phẳng D6-D12 mm,

• Thiết kế lưỡi dao đặc biệt chuyên dung để gia công vật liệu composite.

• Sử dụng phổ biến trong ngành gia công chi tiết hàng không

Dao phay V7
Dao phay V7

• Đường kính từ D3-D25 mm

• Vật liệu hợp kim cỡ hạt micro

• Thiết kế lưỡi dao đặc biệt gia công, dung để gia công phay tốc độ cao và chế độ cắt nặng.

• Áp dụng cho gia công vật liệu thép trước nhiệt luyện và vật liệu Inox

Dao phay K-2
Dao phay K-2

• Đường kính từ D1-D20 mm

• Dao hợp kim cỡ hạt micro

• Dao dung cho mục đích gia công thông thường từ thô đến tinh

Mã sản phẩm   Mô tả Kích thước
E5C12010 E5C70010 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 1X6X3X40
E5C12015 E5C70015 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X5X40
E5C12020 E5C70020 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix Short E/M 2X6X6X40
E5C12025 E5C70025 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X8X40
E5C12030 E5C70030 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix Short E/M 3X6X11X50
E5C12040 E5C70040 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 4X6X13X50
E5C12050 E5C70050 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix Short E/M 5X6X17X55
E5C12060 E5C70060 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 6X6X17X55
E5C12080 E5C70080 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix Short E/M 8X8X22X65
E5C12100 E5C70100 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 10X10X27X70
E5C12120 E5C70120 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 12X12X32X80
E5C14010 E5C72010 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 1X6X3X50
E5C14015 E5C72015 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X5X50
E5C14020 E5C72020 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 2X6X6X50
E5C14025 E5C72025 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X8X50
E5C14030 E5C72030 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 3X6X11X50
E5C14040 E5C72040 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X13X50
E5C14050 E5C72050 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 5X6X17X55
E5C14060 E5C72060 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X17X55
E5C14070 E5C72070 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 7X8X22X65
E5C14080 E5C72080 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 8X8X22X65
E5C14100 E5C72100 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 10X10X27X70
E5C14120 E5C72120 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 12X12X32X80
E5C14140 E5C72140 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 14X14X37X85
E5C14160 E5C72160 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 16X16X42X100
E5C15040 E5C73040 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X16X70
E5C15060 E5C73060 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X22X70
E5C15080 E5C73080 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 8X8X28X80
E5C15100 E5C73100 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 10X10X32X90
E5C15120 E5C73120 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 12X12X38X95
E5C15160 E5C73160 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Medium E/M 16X16X52X110
E5C16030015 E5C74030015 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 3X6X15X65
E5C16030020 E5C74030020 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 3X6X20X70
E5C16030025 E5C74030025 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 3X6X25X75
E5C16040020 E5C74040020 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 4X6X20X70
E5C16040030 E5C74040030 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 4X6X30X80
E5C16050025 E5C74050025 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 5X6X25X70
E5C16050035 E5C74050035 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 5X6X35X80
E5C16050040 E5C74050040 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 5X6X40X85
E5C16060025 E5C74060025 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 6X6X25X70
E5C16060030 E5C74060030 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 6X6X30X75
E5C16060035 E5C74060035 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 6X6X35X80
E5C16060042 E5C74060042 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 6X6X42X90
E5C16080030 E5C74080030 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 8X8X30X80
E5C16080040 E5C74080040 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 8X8X40X90
E5C16080045 E5C74080045 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 8X8X45X95
E5C16080050 E5C74080050 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 8X8X50X100
E5C16100035 E5C74100035 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 10X10X35X90
E5C16100045 E5C74100045 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 10X10X45X100
E5C16100065 E5C74100065 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 10X10X65X120
E5C16120055 E5C74120055 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 12X12X55X110
E5C16120065 E5C74120065 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 12X12X65X120
E5C16120075 E5C74120075 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 12X12X75X135
E5C16160065 E5C74160065 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 16X16X65X135
E5C16200075 E5C74200075 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 20X20X75X150
EMB95010KN EMC52010 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 1X4X3X50
EMB95015KN EMC52015 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 1.5X4X4X50
EMB95020KN EMC52020 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 2X4X6X50
EMB95025KN EMC52025 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 2.5X4X8X50
EMB95030KN EMC52030 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 3X4X8X50
EMB95040KN EMC52040 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 4X4X11X50
EMB95045KN EMC52045 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 4.5X6X11X50
EMB95050KN EMC52050 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 5X6X13X50
EMB95060KN EMC52060 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 6X6X16X50
EMB95080KN EMC52080 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 8X8X20X60
EMB95090KN EMC52090 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 9X10X20X75
EMB95100KN EMC52100 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 10X10X25X75
EMB95120KN EMC52120 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 12X12X32X75
EMB95901KN EMC52901 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 3X6X8X50
EMB95903KN EMC52903 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 4X6X11X50
EMB96010KN EMC54010 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 1X4X3X50
EMB96015KN EMC54015 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 1.5X4X4X50
EMB96020KN EMC54020 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 2X4X6X50
EMB96025KN EMC54025 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 2.5X4X8X50
EMB96030KN EMC54030 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 3X4X8X50
EMB96040KN EMC54040 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 4X4X11X50
EMB96050KN EMC54050 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 5X6X13X50
EMB96060KN EMC54060 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 6X6X16X50
EMB96070KN EMC54070 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 7X8X20X60
EMB96080KN EMC54080 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 8X8X20X60
EMB96100KN EMC54100 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 10X10X25X75
EMB96120KN EMC54120 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 12X12X32X75
EMB96140KN EMC54140 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 14X16X40X100
EMB96160KN EMC54160 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 16X16X40X100
EMB96180KN EMC54180 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 18X20X40X100
EMB96200KN EMC54200 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 20X20X45X100
EMB96901KN EMC54901 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 3X6X8X50
EMB96903KN EMC54903 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 4X6X11X50
EMB97010KN EMC56010 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 1X4X2X50
EMB97015KN EMC56015 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 1.5X4X4X50
EMB97020KN EMC56020 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 2X4X5X50
EMB97025KN EMC56025 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 2.5X4X6X50
EMB97030KN EMC56030 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 3X4X6X50
EMB97040KN EMC56040 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 4X4X8X50
EMB97050KN EMC56050 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 5X6X10X50
EMB97060KN EMC56060 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 6X6X12X50
EMB97080KN EMC56080 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 8X8X14X60
EMB97100KN EMC56100 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 10X10X20X75
EMB97120KN EMC56120 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 12X12X24X75
EMB97160KN EMC56160 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 16X16X32X100
EMB97200KN EMC56200 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 20X20X40X100
EMB97901KN EMC56901 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 3X6X6X50
EMB97902KN EMC56902 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 4X6X8X50
EMB98060KN EMC57060 ALPHA-G 6FL 45deg. Helix Short E/M 6X6X16X50
EMB98080KN EMC57080 ALPHA-G 6FL 45deg. Helix Short E/M 8X8X19X60
EMB98100KN EMC57100 ALPHA-G 6FL 45deg. Helix Short E/M 10X10X22X75
EMB98120KN EMC57120 ALPHA-G 6FL 45deg. Helix Short E/M 12X12X26X75
EMC01006020 EMC59006020 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib E/M 0.6X4X0.9(2)X45
EMC01025100 EMC59025100 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib E/M 2.5X4X3.7(10)X45
EMC02015100 EMC60015100 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1.5X4X1.5(10)X45
EMC02020200 EMC60020200 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X2(20)X55
EMC02020220 EMC60020220 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X2(22)X60
EMC02020260 EMC60020260 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X2(26)X70
EMC0304003 EMC6104003 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M 4(R0.3)X6X12X70
EMC0308010 EMC6108010 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M 8(R1)X8X20X100
EMC0406010 EMC6206010 ALPHA-G 4FL CR E/M 6(R1)X6X15X90
EMC0410020 EMC6210020 ALPHA-G 4FL 30deg. Helix Corner Radius E/M 10(R2)X10X25X100
EMC09060 EMC67060 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 6X6X10X54
EMC09080 EMC67080 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 8X8X12X58
EMC09100 EMC67100 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 10X10X14X66
EMC09120 EMC67120 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 12X12X16X73
EMC09200 EMC67200 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 20X20X26X92
EMC10060 EMC68060 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 6X6X13X57
EMC10080 EMC68080 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 8X8X19X63
EMC10100 EMC68100 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 10X10X22X72
EMC10120 EMC68120 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 12X12X26X83
EMC11060 EMC69060 ALPHA-SUS 4FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 6X6X13X60
EMC11080 EMC69080 ALPHA-SUS 4FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 8X8X19X65
EMC11100 EMC69100 ALPHA-SUS 4FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 10X10X22X70
EMC11120 EMC69120 ALPHA-SUS 4FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 12X12X26X80
EMC11160 EMC69160 ALPHA-SUS 5FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 16X16X42X110
EMC45030KN EMC53030 ALPHA-G 2FL 35˚ LONG E/M 3X4X15X60
EMC45060KN EMC53060 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Long E/M 6X6X30X75
EMC45080KN EMC53080 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Long E/M 8X8X35X100
EMC45100KN EMC53100 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Long E/M 10X10X45X100
EMC45120KN EMC53120 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Long E/M 12X12X45X100
EMC47100KN EMC55100 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Long E/M 10X10X45X100
EMC47120KN EMC55120 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Long E/M 12X12X45X100
EMC47901KN EMC55901 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Long E/M 3X6X15X60
G9A23010   K-2 CARBIDE 2FL 30deg. Helix Regular E/M 1X4X3X50
G9A23050   K-2 CARBIDE 2FL 30deg. Helix Regular E/M 5X6X13X50
G9B52901   CARBIDE 2FL 30deg. Helix Long Ball E/M(TiAlN) 1X6X2X75
G9B52903   CARBIDE 2FL 30deg. Helix Long Ball E/M(TiAlN) 2X6X4X75
G9B80929   K-2 CARBIDE 2FL 30deg. Helix Rib E/M 2X4X3(18)X50
GFC05006 GFC63006 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Stub E/M 0.6X4X1.2X40
GFC05010 GFC63010 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 1X6X1.5(3)X50
GFC05015 GFC63015 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 1.5X6X1.7(4)X50
GFC05020 GFC63020 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 2X6X2(5)X50
GFC05025 GFC63025 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 2.5X6X2.5(6)X55
GFC05030 GFC63030 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 3X6X3(8)X55
GFC05040 GFC63040 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 4X6X4(10)X55
GFC05050 GFC63050 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 5X6X5(13)X55
GFC05060 GFC63060 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 6X6X6(15)X55
GFC05080 GFC63080 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 8X8X8(20)X65
GFC05100 GFC63100 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 10X10X10(25)X75
GFC05120 GFC63120 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 12X12X12(28)X85
GFC06080 GFC64080 ALPHA-PLUS 4FL 30deg. Helix Stub E/M 8X8X8(20)X65
GFC07010 GFC65010 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 1X6X1.5X50
GFC07015 GFC65015 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 1.5X6X2X50
GFC07020 GFC65020 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 2X6X2.5X50
GFC07025 GFC65025 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 2.5X6X3X50
GFC07030 GFC65030 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 3X6X4X60
GFC07040 GFC65040 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 4X6X5X60
GFC07050 GFC65050 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 5X6X6X60
GFC07060 GFC65060 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 6X6X7X60
GFC07080 GFC65080 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 8X8X9X60
GFC07100 GFC65100 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 10X10X11X60
GFC07120 GFC65120 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 12X12X14X80
Dao phay Tank power
Dao phay Tank power

• Đường kính từ D1-D25 mm

• Vật liệu dao thép gió HSS-PM

• Dùng để gia công vật liệu có độ dai cao như Inox, thép carbon cao

• Ứng dụng gia công từ thô đến tinh.

Dao phay HSS
Dao phay HSS

• Đường kính từ D1-D25 mm

• Vật liệu dao thép gió cao cấp HSS

• Dùng cho gia công các vật liệu cơ bản, ứng dụng phay thông thường, trên máy vạn năng hoặc máy CNC

• Ứng dụng gia công từ thô đến tinh.

Dao phay New Centery
Dao phay New Centery

• Đường kính từ D1-D25 mm

• Vật liệu dao hợp kim

• Dùng cho các loại vật liệu phổ thông và các ứng dụng phay thông thương

• Ứng dụng gia công từ thô đến tinh.

Dao khoan thay đầu
Dao khoan thay đầu

•Đường kính từ D12-D31.75 mm

• Chiều sâu khoan: 3D, 5D, 7D

• Đầu dao vật liệu hợp kim, thân dao bằng thép dụng cụ

• Thay đầu khoan nhanh chóng, có thể thay trực tiếp trên máy.

• Dùng cho gia công vật liệu thép và Inox

• Dung sai lỗ tương đương với dao solid carbide.

• Có đường nước làm mát trong

Mũi khoan Dream Drills General
Mũi khoan Dream Drills General

• Đường kính từ D1-D20 mm

• Vật liệu dao hợp kim

• Là dao khoan thông dụng cho vật liệu thép độ cứng từ 30-50 HRc

• Có đường nước làm mát trong.

Mũi khoan Dream Drills Inox
Mũi khoan Dream Drills Inox

• Đường kính từ D1-D20 mm

• Vật liệu dao hợp kim

• Là dao khoan thông dụng cho vật liệu Inox

• Có đường nước làm mát trong.

Scroll To Top