Dao phay K-2

Vendor:

• Đường kính từ D1-D20 mm

• Dao hợp kim cỡ hạt micro

• Dao dung cho mục đích gia công thông thường từ thô đến tinh

Mã sản phẩm   Mô tả Kích thước
E5C12010 E5C70010 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 1X6X3X40
E5C12015 E5C70015 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X5X40
E5C12020 E5C70020 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix Short E/M 2X6X6X40
E5C12025 E5C70025 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X8X40
E5C12030 E5C70030 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix Short E/M 3X6X11X50
E5C12040 E5C70040 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 4X6X13X50
E5C12050 E5C70050 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix Short E/M 5X6X17X55
E5C12060 E5C70060 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 6X6X17X55
E5C12080 E5C70080 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix Short E/M 8X8X22X65
E5C12100 E5C70100 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 10X10X27X70
E5C12120 E5C70120 ALPHA-ALU 2FL 45deg. Helix E/M 12X12X32X80
E5C14010 E5C72010 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 1X6X3X50
E5C14015 E5C72015 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 1.5X6X5X50
E5C14020 E5C72020 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 2X6X6X50
E5C14025 E5C72025 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 2.5X6X8X50
E5C14030 E5C72030 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 3X6X11X50
E5C14040 E5C72040 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X13X50
E5C14050 E5C72050 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 5X6X17X55
E5C14060 E5C72060 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X17X55
E5C14070 E5C72070 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 7X8X22X65
E5C14080 E5C72080 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 8X8X22X65
E5C14100 E5C72100 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 10X10X27X70
E5C14120 E5C72120 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 12X12X32X80
E5C14140 E5C72140 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 14X14X37X85
E5C14160 E5C72160 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 16X16X42X100
E5C15040 E5C73040 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 4X6X16X70
E5C15060 E5C73060 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 6X6X22X70
E5C15080 E5C73080 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 8X8X28X80
E5C15100 E5C73100 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 10X10X32X90
E5C15120 E5C73120 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix E/M 12X12X38X95
E5C15160 E5C73160 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Medium E/M 16X16X52X110
E5C16030015 E5C74030015 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 3X6X15X65
E5C16030020 E5C74030020 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 3X6X20X70
E5C16030025 E5C74030025 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 3X6X25X75
E5C16040020 E5C74040020 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 4X6X20X70
E5C16040030 E5C74040030 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 4X6X30X80
E5C16050025 E5C74050025 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 5X6X25X70
E5C16050035 E5C74050035 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 5X6X35X80
E5C16050040 E5C74050040 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 5X6X40X85
E5C16060025 E5C74060025 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 6X6X25X70
E5C16060030 E5C74060030 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 6X6X30X75
E5C16060035 E5C74060035 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 6X6X35X80
E5C16060042 E5C74060042 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 6X6X42X90
E5C16080030 E5C74080030 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 8X8X30X80
E5C16080040 E5C74080040 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 8X8X40X90
E5C16080045 E5C74080045 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 8X8X45X95
E5C16080050 E5C74080050 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 8X8X50X100
E5C16100035 E5C74100035 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 10X10X35X90
E5C16100045 E5C74100045 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 10X10X45X100
E5C16100065 E5C74100065 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 10X10X65X120
E5C16120055 E5C74120055 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 12X12X55X110
E5C16120065 E5C74120065 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 12X12X65X120
E5C16120075 E5C74120075 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 12X12X75X135
E5C16160065 E5C74160065 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 16X16X65X135
E5C16200075 E5C74200075 ALPHA-ALU 3FL 45deg. Helix Ex-Long E/M 20X20X75X150
EMB95010KN EMC52010 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 1X4X3X50
EMB95015KN EMC52015 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 1.5X4X4X50
EMB95020KN EMC52020 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 2X4X6X50
EMB95025KN EMC52025 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 2.5X4X8X50
EMB95030KN EMC52030 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 3X4X8X50
EMB95040KN EMC52040 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 4X4X11X50
EMB95045KN EMC52045 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 4.5X6X11X50
EMB95050KN EMC52050 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 5X6X13X50
EMB95060KN EMC52060 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 6X6X16X50
EMB95080KN EMC52080 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 8X8X20X60
EMB95090KN EMC52090 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 9X10X20X75
EMB95100KN EMC52100 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 10X10X25X75
EMB95120KN EMC52120 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 12X12X32X75
EMB95901KN EMC52901 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 3X6X8X50
EMB95903KN EMC52903 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Short E/M 4X6X11X50
EMB96010KN EMC54010 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 1X4X3X50
EMB96015KN EMC54015 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 1.5X4X4X50
EMB96020KN EMC54020 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 2X4X6X50
EMB96025KN EMC54025 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 2.5X4X8X50
EMB96030KN EMC54030 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 3X4X8X50
EMB96040KN EMC54040 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 4X4X11X50
EMB96050KN EMC54050 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 5X6X13X50
EMB96060KN EMC54060 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 6X6X16X50
EMB96070KN EMC54070 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 7X8X20X60
EMB96080KN EMC54080 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 8X8X20X60
EMB96100KN EMC54100 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 10X10X25X75
EMB96120KN EMC54120 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 12X12X32X75
EMB96140KN EMC54140 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 14X16X40X100
EMB96160KN EMC54160 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 16X16X40X100
EMB96180KN EMC54180 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 18X20X40X100
EMB96200KN EMC54200 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 20X20X45X100
EMB96901KN EMC54901 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 3X6X8X50
EMB96903KN EMC54903 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Short E/M 4X6X11X50
EMB97010KN EMC56010 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 1X4X2X50
EMB97015KN EMC56015 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 1.5X4X4X50
EMB97020KN EMC56020 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 2X4X5X50
EMB97025KN EMC56025 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 2.5X4X6X50
EMB97030KN EMC56030 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 3X4X6X50
EMB97040KN EMC56040 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 4X4X8X50
EMB97050KN EMC56050 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 5X6X10X50
EMB97060KN EMC56060 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 6X6X12X50
EMB97080KN EMC56080 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 8X8X14X60
EMB97100KN EMC56100 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 10X10X20X75
EMB97120KN EMC56120 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 12X12X24X75
EMB97160KN EMC56160 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 16X16X32X100
EMB97200KN EMC56200 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 20X20X40X100
EMB97901KN EMC56901 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 3X6X6X50
EMB97902KN EMC56902 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Short Ball E/M 4X6X8X50
EMB98060KN EMC57060 ALPHA-G 6FL 45deg. Helix Short E/M 6X6X16X50
EMB98080KN EMC57080 ALPHA-G 6FL 45deg. Helix Short E/M 8X8X19X60
EMB98100KN EMC57100 ALPHA-G 6FL 45deg. Helix Short E/M 10X10X22X75
EMB98120KN EMC57120 ALPHA-G 6FL 45deg. Helix Short E/M 12X12X26X75
EMC01006020 EMC59006020 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib E/M 0.6X4X0.9(2)X45
EMC01025100 EMC59025100 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib E/M 2.5X4X3.7(10)X45
EMC02015100 EMC60015100 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 1.5X4X1.5(10)X45
EMC02020200 EMC60020200 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X2(20)X55
EMC02020220 EMC60020220 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X2(22)X60
EMC02020260 EMC60020260 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M 2X4X2(26)X70
EMC0304003 EMC6104003 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M 4(R0.3)X6X12X70
EMC0308010 EMC6108010 ALPHA-G 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M 8(R1)X8X20X100
EMC0406010 EMC6206010 ALPHA-G 4FL CR E/M 6(R1)X6X15X90
EMC0410020 EMC6210020 ALPHA-G 4FL 30deg. Helix Corner Radius E/M 10(R2)X10X25X100
EMC09060 EMC67060 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 6X6X10X54
EMC09080 EMC67080 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 8X8X12X58
EMC09100 EMC67100 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 10X10X14X66
EMC09120 EMC67120 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 12X12X16X73
EMC09200 EMC67200 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 20X20X26X92
EMC10060 EMC68060 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 6X6X13X57
EMC10080 EMC68080 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 8X8X19X63
EMC10100 EMC68100 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 10X10X22X72
EMC10120 EMC68120 ALPHA-SUS 4FL 30deg. Helix Short E/M 12X12X26X83
EMC11060 EMC69060 ALPHA-SUS 4FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 6X6X13X60
EMC11080 EMC69080 ALPHA-SUS 4FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 8X8X19X65
EMC11100 EMC69100 ALPHA-SUS 4FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 10X10X22X70
EMC11120 EMC69120 ALPHA-SUS 4FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 12X12X26X80
EMC11160 EMC69160 ALPHA-SUS 5FL 45deg. Helix Roughing(Fine) E/M 16X16X42X110
EMC45030KN EMC53030 ALPHA-G 2FL 35˚ LONG E/M 3X4X15X60
EMC45060KN EMC53060 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Long E/M 6X6X30X75
EMC45080KN EMC53080 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Long E/M 8X8X35X100
EMC45100KN EMC53100 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Long E/M 10X10X45X100
EMC45120KN EMC53120 ALPHA-G 2FL 35deg. Helix Long E/M 12X12X45X100
EMC47100KN EMC55100 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Long E/M 10X10X45X100
EMC47120KN EMC55120 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Long E/M 12X12X45X100
EMC47901KN EMC55901 ALPHA-G 4FL 35deg. Helix Long E/M 3X6X15X60
G9A23010   K-2 CARBIDE 2FL 30deg. Helix Regular E/M 1X4X3X50
G9A23050   K-2 CARBIDE 2FL 30deg. Helix Regular E/M 5X6X13X50
G9B52901   CARBIDE 2FL 30deg. Helix Long Ball E/M(TiAlN) 1X6X2X75
G9B52903   CARBIDE 2FL 30deg. Helix Long Ball E/M(TiAlN) 2X6X4X75
G9B80929   K-2 CARBIDE 2FL 30deg. Helix Rib E/M 2X4X3(18)X50
GFC05006 GFC63006 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Stub E/M 0.6X4X1.2X40
GFC05010 GFC63010 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 1X6X1.5(3)X50
GFC05015 GFC63015 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 1.5X6X1.7(4)X50
GFC05020 GFC63020 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 2X6X2(5)X50
GFC05025 GFC63025 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 2.5X6X2.5(6)X55
GFC05030 GFC63030 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 3X6X3(8)X55
GFC05040 GFC63040 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 4X6X4(10)X55
GFC05050 GFC63050 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 5X6X5(13)X55
GFC05060 GFC63060 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 6X6X6(15)X55
GFC05080 GFC63080 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 8X8X8(20)X65
GFC05100 GFC63100 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 10X10X10(25)X75
GFC05120 GFC63120 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix E/M 12X12X12(28)X85
GFC06080 GFC64080 ALPHA-PLUS 4FL 30deg. Helix Stub E/M 8X8X8(20)X65
GFC07010 GFC65010 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 1X6X1.5X50
GFC07015 GFC65015 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 1.5X6X2X50
GFC07020 GFC65020 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 2X6X2.5X50
GFC07025 GFC65025 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 2.5X6X3X50
GFC07030 GFC65030 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 3X6X4X60
GFC07040 GFC65040 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 4X6X5X60
GFC07050 GFC65050 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 5X6X6X60
GFC07060 GFC65060 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 6X6X7X60
GFC07080 GFC65080 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 8X8X9X60
GFC07100 GFC65100 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 10X10X11X60
GFC07120 GFC65120 ALPHA-PLUS 2FL 30deg. Helix Ball E/M 12X12X14X80

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top