Dao tiện cho máy CAM

Vendor:

 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
34.525- 00 MC 2.5 10° 0.0 6.5     CS728L ****-525
34.525-005 MC 2.5 10° 0.05 6.5       CS728L ****-525
34.525- 01 MC 2.5 10° 0.1 6.5     CS728L ****-525
34.525- 02 MC 2.5 10° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
34.525- 00 MU 2.5 10° 0.0 6.5     CS728L ****-525
34.525-005 MU 2.5 10° 0.05 6.5       CS728L ****-525
34.525- 01 MU 2.5 10° 0.1 6.5     CS728L ****-525
34.525- 02 MU 2.5 10° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
34.525- 00 MS 2.5 10° 0.0 6.5     CS728L ****-525
34.525-005 MS 2.5 10° 0.05 6.5       CS728L ****-525
34.525- 01 MS 2.5 10° 0.1 6.5     CS728L ****-525
34.525- 02 MS 2.5 10° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. L H W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
44.52510-00 NB 25 6 1.0 15° 0.0 0.0 5.0   CS728L ****-525
44.52512-00 NB 25 6 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52515-00 NB 25 6 1.5 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52520-00 NB 25 6 2.0 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
44.52510-00 CE 1.0 15° 0.0 0.0 5.0   CS728L ****-525
44.52512-00 CE 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52515-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52520-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
34.525- 00 MS 1.0 15° 0.0 0.0 5.0   CS728L ****-525
44.52512-00 CX 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52515-00 CX 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52520-00 CX 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
44.52510-00 CU 1.0 15° 0.0 0.0 5.0   CS728L ****-525
44.52512-00 CU 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52515-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52520-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W e θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
68.52512-00 MA 1.2 0.3 30° 0.0 3.0   CS728L ****-525
68.52515-00 MA 1.5 0.5 30° 0.1 5.0       CS728L ****-525
68.52515-00 MA 2.0 0.5 30° 0.1 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
68.525- 00 MD 2.5 30° 0.0 6.5     CS728L ****-525
68.525- 005 MD 2.5 30° 0.05 6.5       CS728L ****-525
68.525- 01 MD 2.5 30° 0.1 6.5     CS728L ****-525
68.525- 02 MD 2.5 30° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
70.525- 00 CE 2.5 30° 0.0 6.5       CS728L ****-525
70.525- 00 CE 2.5 30° 0.05 6.5       CS728L ****-525
70.525- 01 CE 2.5 30° 0.1 6.5     CS728L ****-525
70.525- 02 CE 2.5 30° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
72.525 050R 1.0   0.5 2.5     CS728L ****-525
72.525 075R 1.5   0.75 5.0     CS728L ****-525
72.525 100R 2.0   1.0 6.0     CS728L ****-525
72.525 125R 2.5   1.25 6.0     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r/c L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
72.525 050 0.50   0.05C 1.2     CS728L ****-525
72.525 075 0.75   0.05C 2.0     CS728L ****-525
72.525 095 0.95   0.1 2.5     CS728L ****-525
72.525 100 1.00   0.1 2.5     CS728L ****-525
72.525 125 1.25   0.2 3.0     CS728L ****-525
72.525 145 1.45   0.2 4.0     CS728L ****-525
72.525 150 1.50   0.2 5.0     CS728L ****-525
72.525 175 1.75   0.2 5.0     CS728L ****-525
72.525 200 2.00   0.2 6.0     CS728L ****-525
72.525 250 2.50   0.2 6.0     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. 尺寸 適用刀片 Applicable Inserts
H=H1 W L2 L T
 
CS 728 L 0707 J 7 7 7 110 2.5 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 **
CS 728 L 0707 J 8 8 7 110 2.5 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 **
CS 728 L 0707 J 10 10 7 110 2.5 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 **

 

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top