dao phay 4G

Dùng trong gia công khuôn mẫu, vật liệu thép trước nhiệt luyện hoặc sau nhiệt luyện đến 55HRc

Dao phay trước nhiệt luyện 4G
Dao phay trước nhiệt luyện 4G

• Đường kính từ ɸ0.03-ɸ25 mm

• Dao hợp kim cỡ hạt nano, chịu mài mòn tốt

• Độ bóng bề mặt cao

• Gia công vật liệu thép trước nhiệt luyện độ cứng đến HRc55

• Dùng gia công thô, bán tinh đến tính

• Có thể gia công được cho gang

EDP.NO.    YOUR CODE NO,    DESCRIPTION    DIMENSION
GM99926569        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(0.5˚)
GM99926570        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(0.5˚)
GM99926571        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(1˚)
GM99926572        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(1˚)
GM99926573        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(1.5˚)
GM99926574        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(1.5˚)
GM99926575        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(2˚)
GM99926576        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(2˚)
GM99926577        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.5X4X4X45(3˚)
GM99926578        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.6X4X4X45(3˚)
GM99926579        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    0.8X4X6X45(3˚)
GM99926598        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    1X4X8X50(15˚)
GM99926599        4G MILL 2FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    1.5X5X10X50(15˚)
GM99926603        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X20X65(0.5˚)
GM99926604        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X20X65(1.5˚)
GM99926605        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X20X65(2˚)
GM99926606        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X6X19X65(3˚)
GM99926607        4G MILL 4FL 30deg. Helix Special Taper E/M(TiAlN)    6X8X22X75(5˚)
SEM84500101E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.1X4X0.15(1)X40
SEM845002015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.2X4X0.3(1.5)X40
SEM84500202E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.2X4X0.3(2)X40
SEM845003015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(1.5)X40
SEM84500301E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(1)X40
SEM84500303E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(3)X40
SEM84500305E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.3X4X0.5(5)X40
SEM845004025E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(2.5)X40
SEM84500402E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(2)X40
SEM84500404E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(4)X40
SEM84500405E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.4X4X0.6(5)X40
SEM845005025E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(2.5)X45
SEM84500502E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(2)X45
SEM84500503        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(3)X45
SEM84500504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(4)X45
SEM84500505E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(5)X45
SEM84500506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.5X4X0.7(6)X45
SEM84500602E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(2)X45
SEM84500603E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(3)X45
SEM84500604E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(4)X45
SEM84500605E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(5)X45
SEM84500606E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(6)X45
SEM84500608E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.6X4X0.9(8)X45
SEM84500704E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.7X4X1.2(4)X45
SEM84500803E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(3)X45
SEM84500804E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(4)X45
SEM84500806        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(6)X45
SEM84500806E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    0.8X4X1.2(6)X45
SEM84501002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(2)X50
SEM84501003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(3)X50
SEM84501004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(4)X50
SEM84501006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(6)X50
SEM84501007E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(7)X50
SEM84501008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(8)X50
SEM84501010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(10)X50
SEM84501016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(16)X50
SEM84501020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(20)X50
SEM84501030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1X4X1.5(30)X70
SEM84501504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(4)X50
SEM84501506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(6)X50
SEM84501507E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(7)X50
SEM84501508E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(8)X50
SEM84501510E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(10)X50
SEM84501512E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(12)X50
SEM84501514E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(14)X50
SEM84502006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(6)X50
SEM84502008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(8)X50
SEM84502010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(10)X50
SEM84502012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(12)X50
SEM84502016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(16)X50
SEM84502020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(20)X50
SEM84502026E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(26)X60
SEM84502045E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(45)X90
SEM84503010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(10)X50
SEM84503010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(10)X50
SEM84503012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(12)X50
SEM84503016E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(16)X60
SEM84503020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(20)X60
SEM84503026E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(26)X65
SEM84504016E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(16)X60
SEM84504020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(20)X60
SEM84504026E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(26)X65
SEM84600201E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.2X4X0.2(1)X40
SEM846003015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.3X4X0.3(1.5)X40
SEM84600302E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.3X4X0.3(2)X40
SEM846004015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.4X4X0.4(1.5)X40
SEM84600402E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.4X4X0.4(2)X40
SEM846005015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(1.5)X45
SEM84600503E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(3)X45
SEM84600504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(4)X45
SEM84600506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.5X4X0.5(6)X45
SEM84600602E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(2)X45
SEM84600603E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(3)X45
SEM84600604E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(4)X45
SEM84600608E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.6X4X0.6(8)X45
SEM84600802E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(2)X45
SEM84600803E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(3)X45
SEM84600804E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(4)X45
SEM84600806E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(6)X45
SEM84600808E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    0.8X4X0.8(8)X45
SEM846010036SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X6X1(3)X50
SEM84601004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(4)X50
SEM84601006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(6)X50
SEM84601008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(8)X50
SEM84601010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(10)X50
SEM84601016        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(16)X50
SEM84601020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1X4X1(20)X50
SEM84601206E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.2X4X1.2(6)X50
SEM84601506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(6)X50
SEM84601508E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(8)X50
SEM84601510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(10)X50
SEM84601510E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(10)X50
SEM84601516E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    1.5X4X1.5(16)X50
SEM846020046SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X6X2(4)X50
SEM84602006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(6)X50
SEM84602008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(8)X50
SEM84602010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(10)X50
SEM84602012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(12)X50
SEM84602014E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(14)X50
SEM84602016        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(16)X50
SEM84602016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(16)X50
SEM84602020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(20)X50
SEM84602045E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    2X4X2(45)X90
SEM84603008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(8)X50
SEM84603010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(10)X50
SEM84603012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(12)X50
SEM84603016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(16)X60
SEM84603020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(20)X60
SEM84603022E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(22)X65
SEM84603030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(30)X70
SEM84603035E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(35)X70
SEM84603060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    3X6X3(60)X100
SEM84604008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(8)X50
SEM84604012E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(12)X50
SEM84604016E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(16)X60
SEM84604020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(20)X60
SEM84604026E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(26)X65
SEM84604030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(30)X70
SEM84604040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(40)X80
SEM84604060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    4X6X4(60)X100
SEM84606020090E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    6X6X12(20)X90
SEM84606030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    6X6X8(30)X60
SEM84608025100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    8X8X14(25)X100
SEM84608035100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    8X8X14(35)X100
SEM84610030100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    10X10X18(30)X100
SEM84612032110E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M    12X12X22(32)X110
SEMD98002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.2X4X0.4X40
SEMD98003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.3X4X0.6X40
SEMD98004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.4X4X0.8X40
SEMD98005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.5X4X1X40
SEMD98006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.6X4X1.2X40
SEMD98008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    0.8X4X1.6X40
SEMD980104SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1X4X2.5X50
SEMD98010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1X6X2.5X50
SEMD980154SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1.5X4X4X50
SEMD98015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    1.5X6X4X50
SEMD980204SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    2X4X5X50
SEMD98020E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    2X6X5X50
SEMD98030040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    3X6X4.5X40
SEMD98030100E        4G Mill 2FL 30deg.  Helix Ball E/M    3x6x6x100
SEMD98030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    3X6X6X60
SEMD98040050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    4X6X6X50
SEMD98040100E        4G Mill 2FL 30deg.  Helix Ball E/M    4x6x8x100
SEMD98040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    4X6X8X70
SEMD98050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    5X6X10X80
SEMD98060050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X9X50
SEMD98060110E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X12X110
SEMD98060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X12X90
SEMD98080050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X12X50
SEMD98080130E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X14X130
SEMD98080150E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X14X150
SEMD98080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    8X8X14X100
SEMD98100060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    10X10X15X60
SEMD98100130E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    10X10X18X130
SEMD98100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    10X10X18X100
SEMD98120080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    12X12X18X80
SEMD98120E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Ball E/M    12X12X22X110
SEMD9902005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    2(R0.5)X6X6X50
SEMD9902505E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    2.5(R0.5)X6X7X60
SEMD9903003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    3(R0.3)X6X8X60
SEMD99040054SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X4X10X70
SEMD9904005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X10X70
SEMD9906005060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X15X60
SEMD9906005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X15X90
SEMD9906010E    0    4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    6(R1)X6X15X90
SEMD9908005070E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X70
SEMD9908005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X100
SEMD9910005075E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    10(R0.5)X10X25X75
SEMD9910005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    10(R0.5)X10X25X100
SEMD9910010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X100
SEMD9912005080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X80
SEMD9912005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X110
SEME0101002E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Corner Radius E/M    1(R0.2)X6X2.5X50
SEME0103002E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    3(R0.2)X6X8X60
SEME0103005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    3(R0.5)X6X8X60
SEME0103010E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    3(R1)X6X8X60
SEME01040024SE        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.2)X4X10X70
SEME0104002E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.2)X6X10X70
SEME0104003E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.3)X6X10X70
SEME01040054SE        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X4X10X70
SEME0104005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X10X70
SEME0105005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    5(R0.5)X6X13X90
SEME0106003E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    6(R0.3)X6X15X90
SEME0106005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X15X90
SEME0106010E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    6(R1)X6X15X90
SEME0108003E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R0.3)X8X20X100
SEME0108005070E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X70
SEME0108005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R0.5)X8X20X100
SEME0108010070E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    8(R1)X8X20X70
SEME0110005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R0.5)X10X25X100
SEME0110010        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X100
SEME0110010075E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X75
SEME0110010E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    10(R1)X10X25X100
SEME0112005        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X110
SEME0112005080E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X80
SEME0112005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R0.5)X12X30X110
SEME0112015E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R1.5)X12X30X110
SEME0112020E        4G MILL 4FL Multiple Helix Corner Radius E/M    12(R2)X12X30X110
SEME35002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.2X4X0.4X40
SEME35003E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.3X4X0.6X40
SEME35004E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.4X4X0.8X40
SEME35005E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.5X4X1X40
SEME35006E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.6X4X1.2X40
SEME350083SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.8X3X1.6X40
SEME35008E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    0.8X4X1.6X40
SEME350104SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    1X4X2.5X50
SEME350114SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    1.1X4X3X50
SEME350154SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    1.5X4X4X50
SEME350204SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    2X4X6X50
SEME350214SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    2.1X4X6X50
SEME35025E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    2.5X6X7X50
SEME350304SE        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    3X4X8X50
SEME35030E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    3X6X8X50
SEME35035E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    3.5X6X10X50
SEME35040E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    4X6X10X50
SEME35045E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    4.5X6X14X50
SEME35050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    5X6X15X60
SEME35055E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    5.5X6X15X60
SEME35060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    6X6X15X60
SEME35065E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    6.5X8X18X60
SEME35070E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    7X8X20X60
SEME35080E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    8X8X20X70
SEME35090E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    9X10X22X70
SEME35100E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    10X10X25X75
SEME35120E        4G MILL 2FL 30deg. Helix E/M    12X12X30X80
SEME36010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix E/M    1X6X2.5X50
SEME36015E        4G MILL 4FL 30deg. Helix E/M    1.5X6X4X50
SEME36020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix E/M    2X6X6X50
SEME36030E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    3X6X8X50
SEME36035E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    3.5X6X10X50
SEME36040E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    4X6X10X50
SEME36045E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    4.5X6X14X50
SEME36050E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    5X6X15X60
SEME36060E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    6X6X15X60
SEME36075E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    7.5X8X20X60
SEME36080E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    8X8X20X70
SEME36090        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    9X10X22X70
SEME36090E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    9X10X22X70
SEME36100        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X25X75
SEME36100E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X25X75
SEME36110E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    11X12X30X75
SEME36120E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X30X80
SEME36130E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    13X12X35X100
SEME36150E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    15X16X38X100
SEME36160E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    16X16X40X100
SEME36170E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    17X16X42X100
SEME36180E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    18X16X45X100
SEME36190E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    19X20X45X100
SEME36210E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    21X20X45X100
SEME36220E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    22X20X45X100
SEME36230E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    23X25X50X120
SEME36240E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    24X25X50X120
SEME36250E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    25X25X50X120
SEME58120        4G MILL 2FL 0deg. Helix Ball E/M    12X12X32X110
SEME59060E        4G MILL 3FL 30deg. Helix Ball E/M    6X6X6X90
SEME6100200201E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    0.2(R0.02)X4X0.3(1)X40
SEME6100400502E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    0.4(R0.05)X4X0.6(2)X40
SEME6100600504E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    0.6(R0.05)X4X0.9(4)X45
SEME6101000506E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.05)X4X1.5(6)X50
SEME610100106E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.1)X4X1.5(6)X50
SEME610100206E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.2)X4X1.5(6)X50
SEME610100303E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.3)X4X1.5(3)X50
SEME610200108E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.1)X4X3(8)X50
SEME610200208E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.2)X4X3(8)X50
SEME610300112E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.1)X6X4.5(12)X50
SEME610300212        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.2)X6X4.5(12)X50
SEME610300212E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.2)X6X4.5(12)X50
SEME610400110E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.1)X6X6(10)X50
SEME610400116E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.1)X6X6(16)X60
SEME610400216        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.2)X6X6(16)X60
SEME610400514E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X6(14)X60
SEME610400516E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X6(16)X60
SEME6106002E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    6(R0.2)X6X9(20)X60
SEME6106005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X9(20)X60
SEME6108010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    8(R1)X8X12(25)X70
SEME6108010E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    8(R1)X8X12(25)X70
SEME6108015E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    8(R1.5)X8X12(25)X70
SEME62030050230E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper Neck Corner Radius E/M(TiAlN)    3(R0.5)X6X4.5(30)X70(2˚)
SEME640100308E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    1(R0.3)X4X1.5(8)X50
SEME640200330E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.3)X4X3(30)X70
SEME640200510E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib Corner Radius E/M    2(R0.5)X4X3(10)X50
SEME640300330E        4G MILL 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M    3(R0.3)X6X4.5(30)X70
SEME640400516E        4G MILL 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M    4(R0.5)X6X6(16)X60
SEME6406005E        4G MILL 4FL Multiple Helix Rib Corner Radius E/M    6(R0.5)X6X9(20)X60
SEME6610020        4G MILL 4FL 10deg. Helix Corner Radius E/M    10(R2)X10X10(25)X75
SEME6610020100        4G MILL 4FL 10deg. Helix Corner Radius E/M    10(R2)X10X10(25)X100
SEME6612020        4G MILL 4FL 10deg. Helix Corner Radius E/M    12(R2)X12X12(30)X80
SEME7012050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X50X100
SEME7014060E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    14X16X60X150
SEME7020050E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X50X110
SEME7020090200E        4G MILL 2FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X90X200
SEME7101006E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    1X6X6X50
SEME7101506E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    1.5X6X6X50
SEME7101510E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    1.5X6X10X50
SEME7102010E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    2X6X10X50
SEME7103010E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    3X6X10X50
SEME7104012E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    4X6X12X50
SEME7104016E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    4X6X16X50
SEME71050E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    5X6X15X60
SEME7106020E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    6X6X20X60
SEME71060E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    6X6X15X60
SEME7108025E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    8X8X25X70
SEME71080E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    8X8X20X70
SEME7110022E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X22X65
SEME7110035E        4G MILL 4FL 38deg. Helix E/M    10X10X35X75
SEME71100E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    10X10X25X75
SEME71120        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X30X80
SEME7112026E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X26X70
SEME71120E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    12X12X30X80
SEME71160E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    16X16X40X100
SEME71200E        4G MILL 4FL Multiple Helix E/M    20X20X45X100
SEME7202010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    2X6X10X60
SEME7202014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    2X6X14X60
SEME7203012E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    3X6X12X70
SEME7203016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    3X6X16X70
SEME7204016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    4X6X16X70
SEME7204026E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    4X6X26X70
SEME7206020        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X20X70
SEME7206020090E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X20X90
SEME7206020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X20X70
SEME7206030E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X30X80
SEME7206040120E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    6X6X40X120
SEME7208025E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X25X80
SEME7208030100E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X30X100
SEME7208040120E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X40X120
SEME7208040E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    8X8X40X90
SEME7210030100E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X30X100
SEME7210035E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X35X90
SEME7210040120E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X40X120
SEME7210050200E    0    4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X50X200
SEME7210050E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    10X10X50X100
SEME7212040E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X40X100
SEME7212045E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X45X130
SEME7212050150E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X50X150
SEME7212060E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    12X12X60X110
SEME7214060E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    14X16X60X150
SEME7216050E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    16X16X50X110
SEME7216060E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    16X16X60X120
SEME7216080E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    16X16X80X150
SEME72200110E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X110X200
SEME7220080E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    20X20X80X150
SEME7225070E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Long E/M    25X25X70X150
SEME7301506E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    1.5X4X2.3(6)X50
SEME7302006E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(6)X50
SEME7302008E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(8)X50
SEME7302010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(10)X50
SEME7302014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(14)X50
SEME7302016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(16)X50
SEME7302018E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    2X4X3(18)X50
SEME7303010E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(10)X50
SEME7303012E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(12)X50
SEME7303014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(14)X60
SEME7303016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(16)X60
SEME7303020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    3X6X4.5(20)X60
SEME7304014E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(14)X60
SEME7304016E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(16)X60
SEME7304020E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(20)X60
SEME7304026E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(26)X65
SEME7304040E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    4X6X6(40)X80
SEME7305030E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    5X6X8(30)X70
SEME7306032E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    6X6X9(32)X90
SEME7310045E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Rib E/M    10X10X15(45)X100
SEME75060E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    6X6X15X60
SEME7508035E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    8X8X35X90
SEME75080E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    8X8X20X70
SEME75100E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    10X10X25X75
SEME7512040E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    12X12X40X90
SEME7512060E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    12X12X60X110
SEME75120E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    12X12X30X80
SEME7516060E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    16X16X60X120
SEME7516090E        4G MILL 6FL 45deg. Helix E/M    16X16X90X150
SEME78005005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(0.5˚)
SEME7800501        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(1˚)
SEME78005015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(1.5˚)
SEME7800502        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(2˚)
SEME7800503        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2X45(3˚)
SEME7800505        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2.5X45(5˚)
SEME7800510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.5X4X2.5X45(10˚)
SEME78006005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(0.5˚)
SEME7800601        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(1˚)
SEME78006015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(1.5˚)
SEME7800602        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(2˚)
SEME7800603        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X2.4X45(3˚)
SEME7800605        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X3X45(5˚)
SEME7800610        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.6X4X3X45(10˚)
SEME78008005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(30')
SEME7800801        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(1˚)
SEME78008015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(1.5˚)
SEME7800802        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(2˚)
SEME7800803        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X3.2X45(3˚)
SEME7800805        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X4X45(5˚)
SEME7800810        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X4X45(10˚)
SEME78010005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X4X50(30')
SEME7801001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X4X50(1˚)
SEME78010015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X4X50(1.5˚)
SEME7801002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X6X50(2˚)
SEME7801003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X6X50(3˚)
SEME7801005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X8X50(5˚)
SEME7801010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X8X50(10˚)
SEME78015005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X6X50(30')
SEME7801501        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X6X50(1˚)
SEME78015015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X6X50(1.5˚)
SEME7801502        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X8X50(2˚)
SEME7801503        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X8X50(3˚)
SEME7801505        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X10X50(5˚)
SEME7801510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X6X10X50(10˚)
SEME78020005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X8X50(30')
SEME7802001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X8X50(1˚)
SEME78020015        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X8X50(1.5˚)
SEME7802002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X10X50(2˚)
SEME7802003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X10X50(3˚)
SEME7802005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X6X12X50(5˚)
SEME7802010        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2X8X12X50(10˚)
SEME7802510        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    2.5X8X14X50(10˚)
SEME78030005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(30')
SEME7803001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(1˚)
SEME7803002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(2˚)
SEME7803003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(3˚)
SEME7803005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X16X50(5˚)
SEME78040005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(30')
SEME7804001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(1˚)
SEME7804002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(2˚)
SEME7804003        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X19X60(3˚)
SEME7804005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    4X8X22X65(5˚)
SEME78060005        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(30')
SEME7806001        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(1˚)
SEME7806002        4G MILL 2FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(2˚)
SEME81030005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(30')
SEME8103001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(1˚)
SEME81030015        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X12X50(1.5˚)
SEME8103002        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(2˚)
SEME8103003        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(3˚)
SEME8103003E        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X14X50(3˚)
SEME8103005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    3X6X16X50(5˚)
SEME81040005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(30')
SEME8104001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(1˚)
SEME81040015        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(1.5˚)
SEME8104002        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X16X60(2˚)
SEME8104003        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X6X19X60(3˚)
SEME8104005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    4X8X22X65(5˚)
SEME8106001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    6X8X20X65(1˚)
SEME81080005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X35X90(30')
SEME8108001        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X35X90(1˚)
SEME81080015        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X35X90(1.5˚)
SEME8108002        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X10X28X90(2˚)
SEME8108005        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    8X16X45X100(5˚)
SEME950080208        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    0.8X4X8X45(2˚)
SEME950100210        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1X4X10X50(2˚)
SEME9501500510        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X10X50(30')
SEME950150112        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X12X50(1˚)
SEME950150212        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    1.5X4X12X50(2?)
SEME9502000512        4G MILL 4FL 30deg. Helix Taper E/M    2X4X12X50(30')
SG9E76040        4G MILL MFL 20deg. Helix Roughing E/M    4X6X10X50
 

Scroll To Top