Swiss Type CNC Head-Sliding Lathe Tool

Vendor:

型 號 EDP NO. 尺寸 材質 適用刀架 HOLDER
W ØK L2 r ØD MB15 BM25
PG73. 312-100-02 1.00 12.0 2.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-125-02 1.25 12.0 2.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-150-02 1.50 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-175-02 1.75 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-200-02 2.00 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-250-02 2.50 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-300-02 3.0 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-200-02 2.0 13.0 5.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-250-02 2.5 13.0 5.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-300-02 3.0 13.0 5.0 0.2 9     CS816R 3512-14
 

型 號 EDP NO. 尺寸 材質 適用刀架 HOLDER
W ØK L2 r ØD MB15 BM25
PG73. 312-050 R 1.00 12.0 2.0 0.50 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-075 R 1.5 12.0 3.0 0.75 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-100 R 2.0 12.0 3.0 0.75 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-150 R 3.00 12.0 3.0 1.5 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-100 R 2.00 13.0 5.0 1.00 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-125 R 2.50 13.0 5.0 1.25 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-150 R 3.0 13.0 5.0 1.5 9     CS816R 3512-14

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top