Dao tiện cho máy tiện cấp phôi tự động

Dao tiện cắt đứt - phải
Dao tiện cắt đứt - phải

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
43.6310-00 CE 1.0 15° 0.0 0.0 5     CS789R****-63
43.6315-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6315-005 CE 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6325-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.8315-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS668R****-83
43.8315-005 CE 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS668R****-83
43.8320-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8320-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8325-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 CE 3.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8330-005 CE 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 CE 3.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.6320-00 WCE 2.0 20° 0.1 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WCE 2.0 20° 0.1 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8320-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
43.6315-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6315-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 CU 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6325-00 CUE 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6325-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS789R****-63
43.8315-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS668R****-83
443.8315-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS668R****-83
43.8320-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8320-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 CU 2.5 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8325-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8330-005 CU 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.6320-00 WCU 2.0 20° 0.1 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WCU 2.0 20° 0.1 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8320-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
43.6310-00 CX 1.0 15° 0.0 0.0 5     CS789R****-63
43.6315-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5       CS789R****-63
43.6315-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 CX 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6325-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6325-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS789R****-63
43.8315-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS668R****-83
443.8315-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS668R****-83
43.8320-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8320-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8325-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 CX 3.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8330-005 CX 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 10.5  ● CS668R****-83
43.6320-00 WCX 2.0 20° 0.1 0.0 8.5 CS789R****-63
43.6320-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WCX 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WCX 2.0 20° 0.1 0.0 10.5 CS668R****-83
43.8320-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WCX 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
43.6310-00 NB 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS789R****-63
43.6315-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.6315-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 NB 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.6320-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6325-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.6325-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS789R****-63
43.8315-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS668R****-83
443.8315-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS668R****-83
43.8320-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8320-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8325-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8330-005 NB 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 10.5  ● CS668R****-83
43.6320-00 WNB 2.0 20° 0.1 0.0 8.5 CS789R****-63
43.6320-005 WNB 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WNB 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WNB/td> 2.0 20° 0.1 0.0 10.5 CS668R****-83
43.8320-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WNB 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
43.2515-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2520-005 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 CE 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 CE 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 CE 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WCE 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.2515-01 WCE 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
443.2520-00 WCE 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WCE 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WCE 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WCE 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WCE 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WCE 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WCE 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 UP60 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
43.2515-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5       CS458R****
43.2515-01 CU 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 CU 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 CU 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 CU 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WCU 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 WCU 1.5 20° 0.05 0.05 8.5   CS458R****
43.2515-01 WCU 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 WCU 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WCU 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WCU 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WCU 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WCU 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WCU 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WCU 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 UP60 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
43.2515-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5       CS458R****
43.2515-01 CX 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 CX 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WCX 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 WCX 1.5 20° 0.05 0.05 8.5       CS458R****
43.2515-01 WCX 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 WCX 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WCX 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WCX 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WCX 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WCX 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WCX 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WCX 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WCX 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 UP60 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
43.2515-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS458R****
43.2515-01 NB 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 NB 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WNB 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 WNB 1.5 20° 0.05 0.05 8.5   CS458R****
43.2515-01 WNB 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 WNB 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WNB 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WNB 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WNB 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WNB 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WNB 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WNB 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WNB 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WNB 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
433.10-00 CE 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS900R****83
433.15-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 CE 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 CE 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 CE 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 CE 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WCE 2.0 20° 0.0 0.0 11.5     CS900R****83
433.20-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 11.5       CS900R****83

 

 

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
433.15-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 CU 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 CU 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 CU 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 CU 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WCU 2.0 20° 0.0 0.0 11.5     CS900R****83
433.20-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 11.5       CS900R****83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
433.10-00 CX 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS900R****83
433.15-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 CX 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 CX 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 CX 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WCX 2.0 20° 0.0 0.0 11.5     CS900R****83
433.20-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WCX 2.0 20° 0.0 0.1 11.5       CS900R****83

 

 

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
433.10025-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 14     CS320R****103
433.10025-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 14       CS320R****103
433.10030-00 CX 3.0 15° 0.0 0.0 17     CS320R****103
433.10030-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 17     CS320R****103

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
433.10-00 NB 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS900R****83
433.15-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 NB 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 NB 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WNB 2.0 20° 0.1 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 WNB 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WNB 2.0 20° 0.0 0.1 11.5       CS900R****83

 

 

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
433.10025-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 14     CS320R****103
433.10025-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 14       CS320R****103
433.10030-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 17     CS320R****103
433.10030-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 17     CS320R****103
Dao tiện ren phải
Dao tiện ren phải

型 號 EDP NO. W θْ r1 L2 t X21 NC02 適用刀架 HOLDER NO.
 
49.6315-6000 1.5 60° 0.0 5 0.65     CS789R****-63
49.6315-60005 1.5 60° 0.05 5 0.65 CS789R****-63
49.6315-6001 1.5 60° 0.1 5 0.65 CS789R****-63
49.6320-6001 2.0 60° 0.1 6 0.9 CS789R****-63
49.6320-55005 1.5 55° 0.05 6 0.9     CS789R****-63
49.6320-5501 2.0 55° 0.1 6 0.9 CS789R****-63
49.6320-5502 3.0 55° 0.2 6.5 1.3     CS789R****-63
49.6330-6001 3.0 60° 0.1 6.5 1.3 CS789R****-63
49.6330-6002 3.0 60° 0.2 6.5 1.3     CS789R****-63
49.8420-55005 1.5 55° 0.05 6 0.9      
49.8420-5501 2.0 55° 0.1 6 0.9 CS668R****-84
49.8430-5501 3.0 55° 0.1 8.5 1.3 CS668R****-84
49.8430-5502 3.0 55° 0.2 8.5 1.3     CS668R****-84
49.8420-60005 2.0 60° 0.05 6.5 0.9 CS668R****-84
49.8420-6001 2.0 60° 0.1 6.5 0.9 CS668R****-84
49.8430-6001 3.0 60° 0.1 8.5 1.3 CS668R****-84
49.8430-6002 3.0 60° 0.2 8.5 1.3 CS668R****-84

型 號 EDP NO. W θْ r L2 t X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
494.20-60005 2.0 60° 0.05 6.5 0.9       CS900R****84
494.20-6001 2.0 60° 0.1 6.5 0.9   CS900R****84
494.30-5501 3.0 55° 0.1 8.5 1.3   CS900R****84
494.30-5502 3.0 55° 0.2 8.5 1.3       CS900R****84
494.30-6001 3.0 60° 0.1 8.5 1.3   CS900R****84
494.30-6002 3.0 60° 0.2 8.5 1.3     CS900R****84
Swiss Type CNC Head-back boring
Swiss Type CNC Head-back boring

型 號 EDP NO. ØK F W±0.03 L2 L r s ØD 在 庫 STOCK 適用套筒 Applicable Sleeve
37.4010-1002 4 3.5 1.0 10 40 0.2 0.8 4 SP.250-04**
SP.5650-04**
37.4015-1002 4 3.5 1.0 15 45 0.2 0.8 4 SP.250-04**
SP.5650-04**
37.5012-1202 5 3.8 1.2 12 45 0.2 1.2 4 SP.250-04**
SP.5650-04**
37.5018-1202 5 3.8 1.2 18 50 0.2 1.2 4 SP.250-04**
SP.5650-04**
37.6015-1502 6 4.8 1.5 15 50 0.2 1.5 6 SP.250-06**
SP.5650-06**
37.6022-1502 6 4.8 1.5 22 55 0.2 1.5 6 SP.250-06**
SP.5650-06**
37.7020-2002 7 5.8 2.0 20 55 0.2 2.0 6 SP.250-06**
SP.5650-06**
37.7025-2002 7 5.8 2.0 25 60 0.2 2.0 6 SP.250-06**
SP.5650-06**
37.8020-2002 8 6.8 2.0 20 60 0.2 2.5 8 SP.250-08**
SP.5650-08**
37.8035-2002 8 6.8 2.0 30 65 0.2 2.5 8 SP.250-08**
SP.5650-08**
10030-2502 10 8.5 2.5 30 75 0.2 2.5 10 SP.250-10**
SP.5650-10**
10040-2502 10 8.5 2.5 40 85 0.2 2.5 10 SP.250-10**
SP.5650-10**
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
Swiss Type CNC Head-Sliding Lathe Tool
Swiss Type CNC Head-Sliding Lathe Tool

型 號 EDP NO. 尺寸 材質 適用刀架 HOLDER
W ØK L2 r ØD MB15 BM25
PG73. 312-100-02 1.00 12.0 2.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-125-02 1.25 12.0 2.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-150-02 1.50 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-175-02 1.75 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-200-02 2.00 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-250-02 2.50 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-300-02 3.0 12.0 3.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-200-02 2.0 13.0 5.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-250-02 2.5 13.0 5.0 0.2 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-300-02 3.0 13.0 5.0 0.2 9     CS816R 3512-14
 

型 號 EDP NO. 尺寸 材質 適用刀架 HOLDER
W ØK L2 r ØD MB15 BM25
PG73. 312-050 R 1.00 12.0 2.0 0.50 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-075 R 1.5 12.0 3.0 0.75 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-100 R 2.0 12.0 3.0 0.75 9     CS816R 3512-14
PG73. 312-150 R 3.00 12.0 3.0 1.5 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-100 R 2.00 13.0 5.0 1.00 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-125 R 2.50 13.0 5.0 1.25 9     CS816R 3512-14
PG73. 513-150 R 3.0 13.0 5.0 1.5 9     CS816R 3512-14
Swiss Type CNC Head-Sliding Lathe Tool
Swiss Type CNC Head-Sliding Lathe Tool

型 號 EDP NO. 尺寸 材質 適用套筒 Applicable Sleeve
W ØK θ° L2 r ØD BM15 BM25
 
PFA-0820-20005 MY 2.0 8.0 20 1.5 0.05 6     CS816R 2010-08
PFA-0820-2001 MY 2.0 8.0 20 1.5 0.1 6     CS816R 2010-08
PFA-0820-2002 MY 2.0 8.0 20 1.5 0.2 6     CS816R 2010-08
PFA-0820-30005 MY 2.0 8.0 30 1.5 0.05 6     CS816R 2010-08
PFA-0820-3001 MY 2.0 8.0 30 1.5 0.05 6     CS816R 2010-08
PFA-0820-3002 MY 2.0 8.0 30 1.5 0.1 6     CS816R 2010-08
PFA-0820-50005 MY 2.0 8.0 50 1.5 0.05 6     CS816R 2010-08
PFA-0820-5001 MY 2.0 8.0 50 1.5 0.1 6     CS816R 2010-08
PFA-0820-5002 MY 2.0 8.0 50 1.5 0.2 6     CS816R 2010-08
PFA-1020-20005 MY 2.0 10.0 20 2.5 30 7     CS816R 3012-10
PFA-1020-2001 MY 2.0 10.0 20 2.5 30 7     CS816R 3012-10
PFA-1020-2002 MY 2.0 10.0 20 2.5 25 7     CS816R 3012-10
PFA-1020-30005 MY 2.0 10.0 30 2.5 30 7     CS816R 3012-10
PFA-1020-3001 MY 2.0 10.0 30 2.5 40 7     CS816R 3012-10
PFA-1020-3002 MY 2.0 10.0 30 2.5 40 7     CS816R 3012-10
PFA-1020-50005 MY 2.0 10.0 50 2.5 40 7     CS816R 3012-10
PFA-1020-5001 MY 2.0 10.0 50 2.5 25 7     CS816R 3012-10
PFA-1020-5002 MY 2.0 10.0 50 2.5 45 7     CS816R 3012-10
Dao tiện phải
Dao tiện phải

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀具 Applicable Tools
33.6330-00 MU 3.0 0.0 6.5     CS789R****-63
33.6330-01 MU 3.0 0.1 6.5     CS789R****-63
33.6330-00 MU 3.0 0.2 6.5     CS789R****-63
 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀具 Applicable Tools
33.6330-00 MU 3.0 0.0 6.5   CS789R****-63
33.6330-00 MU 3.0 0.1 6.5   CS789R****-63
33.6330-00 MU 3.0 0.2 6.5   CS789R****-63
 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀具 Applicable Tools
33.6330-00 ME 3.0 0.0 6.5   CS789R****-63
33.6330-005 ME 3.0 0.05 6.5       CS789R****-63
33.6330-01 ME 3.0 0.1 6.5   CS789R****-63
33.6330-02 ME 3.0 0.2 6.5   CS789R****-63
33.6330-04 ME 3.0 0.4 6.5       CS789R****-63
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
33.6330-00 MF 3.0 0.0 6.5 CS789R****-63
33.6330-005 MF 3.0 0.05 6.5       CS789R****-63
33.6330-01 MF 3.0 0.1 6.5 CS789R****-63
33.6330-02 MF 3.0 0.2 6.5 CS789R****-63
 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
33.6330D-00 ME 3.0 55° 0.0 6.5   CS789R****-63
33.6330D-005 ME 3.0 55° 0.05 6.5       CS789R****-63
33.6330D-01 ME 3.0 55° 0.1 6.5   CS789R****-63
33.6330D-02 ME 3.0 55° 0.2 6.5   CS789R****-63
33.6330D-04 ME 3.0 55° 0.4 6.5       CS789R****-63
 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
33.6330D-00 MU 0.0 55° 0.0 6.5   CS789R****-63
33.6330D-01 MU 0.0 55° 0.1 6.5   CS789R****-63
33.6330D-02 MU 0.0 55° 0.2 6.5   CS789R****-63
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
33.6330D-00 NB 3.0 55° 0.0 6.5   CS789R****-63
33.6330D-01 NB 3.0 55° 0.1 6.5   CS789R****-63
33.6330D-02 NB 3.0 55° 0.2 6.5   CS789R****-63
 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
33.6330-00 MY 3.0 60° 0.0 6.5   CS789R****-63
33.6330-01 MY 3.0 60° 0.1 6.5   CS789R****-63
33.6330-02 MY 3.0 60° 0.2 6.5   CS789R****-63
 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
33.6330V-00 ME 3.0 35° 0.0 6.5   CS789R****-63
33.6330V-01 ME 3.0 35° 0.1 6.5   CS789R****-63
33.6330V-02 ME 3.0 35° 0.2 6.5   CS789R****-63
33.6330V-04 ME 3.0 35° 0.4 6.5       CS789R****-63
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
33.6330V-00 MU 3.0 35° 0.0 6.5     CS789R****-63
33.6330V-01 MU 3.0 35° 0.1 6.5     CS789R****-63
33.6330V-02 MU 3.0 35° 0.2 6.5     CS789R****-63
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
Dao tiện lỗ nhỏ
Dao tiện lỗ nhỏ

型 號 EDP NO. ØK F L2 L r s ØD 在 庫 STOCK 適 用 刀 架 HOLDER NO
25.3009-01 ME 3 1.65 9.0 40 0.1 0.3 4   SP.5650-04**
25.3015-01 ME 3 1.65 15.0 45 0.1 0.3 4   SP.5650-04**
25.4012-01 ME 4 2.15 12.0 42 0.1 0.5 4   SP.5650-04**
25.4020-01 ME 4 2.15 20.0 50 0.1 0.5 4   SP.5650-04**
25.5015-02 ME 5 2.7 15.0 50 0.2 0.6 6   SP.5650-06**
25.5025-02 ME 5 2.7 25.0 60 0.2 0.6 6   SP.5650-06**
25.6020-02 ME 6 3.2 20.0 55 0.2 0.6 6   SP.5650-06**
25.6030-02 ME 6 3.2 30.0 65 0.2 0.6 6   SP.5650-06**
25.7021-02 ME 7 3.8 21.0 60 0.2 0.6 8   SP.250-08**
SP.5650-08**
25.7035-02 ME 7 3.8 35.0 75 0.2 0.6 8   SP.250-08**
SP.5650-08**
25.8025-02 ME 8 4.3 25.0 65 0.2 0.6 8   SP.250-08**
SP.5650-08**
25.8040-02 ME 8 4.3 40.0 80 0.2 0.6 8   SP.250-08**
SP.5650-08**
10030-02 ME 10 5.5 30.0 75 0.4 0.8 10   SP.250-10**
SP.5650-10**
10050-02 ME 10 5.5 50.0 95 0.4 0.8 10   SP.250-10**
SP.5650-10**
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.

型 號 EDP NO. 內冷式 型號 EDP NO. ØK F L2 Lx r s ØD 在 庫 STOCK 適用套筒 Applicable Sleeve
TW 25.3009-01 ME ATW 25.3009-01 ME 3 1.65 9.0 11.0 0.1 0.3 4   SP.380-04**
TW 25.3015-01 ME ATW 25.3015-01 ME 3 1.65 15.0 17.0 0.1 0.3 4   SP.380-04**
TW 25.4012-01 ME ATW 25.4012-01 ME 4 2.15 12.0 14.0 0.1 0.5 4   SP.380-04**
TW 25.4020-01 ME ATW 25.4020-01 ME 4 2.15 20.0 22.0 0.1 0.5 4   SP.380-04**
TW 25.5015-01 ME ATW 25.5015-01 ME 5 2.7 15.0 17.0 0.2 0.6 5   SP.380-05**
TW 25.5025-01 ME ATW 25.5025-01 ME 5 2.7 25.0 27.0 0.2 0.6 5   SP.380-05**
TW 25.6020-01 ME ATW 25.6020-01 ME 6 3.2 20.0 23.0 0.2 0.6 6   SP.380-06**
TW 25.6030-01 ME ATW 25.6030-01 ME 6 3.2 30.0 45.0 0.2 0.6 6   SP.380-06**
TW 25.7021-01 ME ATW 25.6020-01 ME 7 3.8 21.0 24.0 0.2 0.6 8   SP.380-07**
TW 25.7035-01 ME ATW 25.6030-01 ME 7 3.8 35.0 38.0 0.2 0.6 8   SP.380-07**
TW 25.8021-01 ME ATW 25.8021-01 ME 8 4.3 24.0 27.0 0.2 0.6 8   SP.380-08**
TW 25.8040-01 ME ATW 25.8040-01 ME 8 4.3 40.0 43.0 0.2 0.6 8   SP.380-08**
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.k.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
Dao tiện cho máy CAM
Dao tiện cho máy CAM

 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
34.525- 00 MC 2.5 10° 0.0 6.5     CS728L ****-525
34.525-005 MC 2.5 10° 0.05 6.5       CS728L ****-525
34.525- 01 MC 2.5 10° 0.1 6.5     CS728L ****-525
34.525- 02 MC 2.5 10° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
34.525- 00 MU 2.5 10° 0.0 6.5     CS728L ****-525
34.525-005 MU 2.5 10° 0.05 6.5       CS728L ****-525
34.525- 01 MU 2.5 10° 0.1 6.5     CS728L ****-525
34.525- 02 MU 2.5 10° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
34.525- 00 MS 2.5 10° 0.0 6.5     CS728L ****-525
34.525-005 MS 2.5 10° 0.05 6.5       CS728L ****-525
34.525- 01 MS 2.5 10° 0.1 6.5     CS728L ****-525
34.525- 02 MS 2.5 10° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. L H W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
44.52510-00 NB 25 6 1.0 15° 0.0 0.0 5.0   CS728L ****-525
44.52512-00 NB 25 6 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52515-00 NB 25 6 1.5 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52520-00 NB 25 6 2.0 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
44.52510-00 CE 1.0 15° 0.0 0.0 5.0   CS728L ****-525
44.52512-00 CE 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52515-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52520-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
34.525- 00 MS 1.0 15° 0.0 0.0 5.0   CS728L ****-525
44.52512-00 CX 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52515-00 CX 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52520-00 CX 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
44.52510-00 CU 1.0 15° 0.0 0.0 5.0   CS728L ****-525
44.52512-00 CU 1.2 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52515-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525
44.52520-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W e θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
68.52512-00 MA 1.2 0.3 30° 0.0 3.0   CS728L ****-525
68.52515-00 MA 1.5 0.5 30° 0.1 5.0       CS728L ****-525
68.52515-00 MA 2.0 0.5 30° 0.1 6.5   CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
68.525- 00 MD 2.5 30° 0.0 6.5     CS728L ****-525
68.525- 005 MD 2.5 30° 0.05 6.5       CS728L ****-525
68.525- 01 MD 2.5 30° 0.1 6.5     CS728L ****-525
68.525- 02 MD 2.5 30° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
70.525- 00 CE 2.5 30° 0.0 6.5       CS728L ****-525
70.525- 00 CE 2.5 30° 0.05 6.5       CS728L ****-525
70.525- 01 CE 2.5 30° 0.1 6.5     CS728L ****-525
70.525- 02 CE 2.5 30° 0.2 6.5     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
72.525 050R 1.0   0.5 2.5     CS728L ****-525
72.525 075R 1.5   0.75 5.0     CS728L ****-525
72.525 100R 2.0   1.0 6.0     CS728L ****-525
72.525 125R 2.5   1.25 6.0     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. W θْ r/c L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
72.525 050 0.50   0.05C 1.2     CS728L ****-525
72.525 075 0.75   0.05C 2.0     CS728L ****-525
72.525 095 0.95   0.1 2.5     CS728L ****-525
72.525 100 1.00   0.1 2.5     CS728L ****-525
72.525 125 1.25   0.2 3.0     CS728L ****-525
72.525 145 1.45   0.2 4.0     CS728L ****-525
72.525 150 1.50   0.2 5.0     CS728L ****-525
72.525 175 1.75   0.2 5.0     CS728L ****-525
72.525 200 2.00   0.2 6.0     CS728L ****-525
72.525 250 2.50   0.2 6.0     CS728L ****-525

型 號 EDP NO. 尺寸 適用刀片 Applicable Inserts
H=H1 W L2 L T
 
CS 728 L 0707 J 7 7 7 110 2.5 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 **
CS 728 L 0707 J 8 8 7 110 2.5 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 **
CS 728 L 0707 J 10 10 7 110 2.5 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 **

 

Scroll To Top